GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti28. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
31.3.2020. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/2
URBROJ: 2176/03-04/01-20-1
Kutina, 31. ožujka 2020.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 7. travnja 2020. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati, putem video konferencije

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 


 1. Zapisnik s 27. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat 
 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kutine 
 4. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutine 
 5. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine 
 6. Prijedlog odluke o mjerama za pomoć građanima i gospodarstvu na području Grada Kutine povezanih s učincima epidemije COVID-19 
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu djelatnosti Komunalnih servisa Kutina d.o.o. 
 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Kutine za 2019. godinu 
 9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Kutine tijekom 2019. godine
 10. Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kutine
 11. Prijedlog odluke o imenovanju ulice u Gradu Kutini 
 12. Prijedlog odluke o promjeni granica naselja Banova Jaruga 
 13. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2020. godinu

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet materijala

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti