GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - MOSLAVINA d.o.o.
30.3.2020. - E-Oglas 

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo 


KLASA: UP/I-350-05/20-01/000001
URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-0006
Kutina, 30.03.2020.


Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o.
HR-44320 Kutina, Školska ulica 4 
- dostavlja se 

VI. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2.b skupine - Ulica sokolovac
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 7838/2, 691/2, 690, 688, 887 i 891. k.o. Kutina (Kutina, Sokolovec).

VII. U spis je priložen idejni projekt oznake 34-2019 od prosinca 2019. godine, ovlašteni projektant Damir Kovač, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5784 ( PRONGRAD BIRO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Marije Radić 2) na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola.

VIII. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.04.2020. u 9,00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, prvi kat, soba broj 11.

S obzirom na trenutnu situaciju COVID-19 molimo sve zainteresirane da se prije dolaska najave na telefon: 692-036, 692-038 ili e-mail: prostorno@kutina.hr. 

IX. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

X. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Štefančić, dipl.ing.građ. 

DOSTAVITI:

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  • –elektronička oglasna ploča
  • ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
  • ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

  • elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

–  MOSLAVINA d.o.o.

HR-44320 Kutina, Školska ulica 4

–  DAMIR KOVAČ - opunomoćenik

HR-10000 Zagreb, PASARIĆEVA 18

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti