GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 13
19.3.2020. - E-Oglas


 


Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 ) i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13 počišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Kutine 11.03.2020., donosi

 

 

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Urbanističkog plana uređenja 13

 

 

I.

 

            Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 13.

 

            Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 13 provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine.

 

II.

           

            Razlozi za pokretanje izrade Urbanističkog plana uređenja 13 utvrđeni su u Nacrtu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 13.

 

            U članku 3. predmetne Odluke navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Nacrta:

 

            Osnovni razlozi za izradu UPU 13 su:

 1. gospodarski, razvojni i drugi procesi na području grada Kutine
 2. omogućiti svrhovito, racionalno i plansko širenje gospodarske zone grada Kutine
 3. formiranje zone za uređenje skloništa za životinje.

 

III.

 

            Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja 13, Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje.

            Izrađivač Plana je tvrtka Grgurević i partneri d.o.o. iz Zagreba.

 

            Osnovni ciljevi pokretanja izrade Urbanističkog plana uređenja 13, navedeni su u članku 6. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 13 i glase:

 

Ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju su:

a)        utvrditi detaljnu podjelu područja na posebne prostorene cjeline s obzirom na njihovu namjenu

b)        planirati i prikazati na odgovarajućim kartografskim prikazima građevne čestice za građenje odnosno uređenje površina javne namjene te površina prometnog sustava

c)         utvrditi uvjete korištenje i uređenja prostora odnosno uvjete provedbe planiranih zahvata u prostoru

 

IV.

 

            Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 13na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se Plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

 

V.

 

            Mišljenje da li za Urbanističkog plana uređenja 13 potrebno provesti postupak glavne ocjene o prihvatljivosti plana ili programa  za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštita prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) provest će se  u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

 

VI.

           

            U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

 

 

VII.

 

            Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

VIII.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a objavit će se na službenoj stranici Grada Kutine.

 

KLASA: 351-04/20-01/8
URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-1
Kutina, 11.03.2020.

 

                                                                                                          Gradonačelnik

 

                                                                                                       Zlatko Babić, dipl.ing.

 

 

PRILOG I.

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi  strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 13:

 

 1. Upravni odjel za  prostorno uređenje i graditeljstvo  (u daljnjem tekstu UO), sukladno odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 13 u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.
 2. UO je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima kao i tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se području planiraju provesti ciljane izmjene i dopune, te će istima uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostaviti i Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 13 u kojoj su navedeni razlozi za pokretanje postupka
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja izmjena i dopuna
  plana na okoliš (na osnovu Prilog III Uredbe, koji su navedeni kao prilog III ove Odluke), tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela JLS i druga tijela, ovisno o obuhvatu i dugim značajkama izmjena i dopuna plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostavljaju nadležnom tijelu.
 4. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Urbanistički plan uređenja 13 može imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obavezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 5. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da Urbanistički plan uređenja 13 nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 6. O odluci iz točke 4. ili 5. nadležno tijelo informira javnosti sukladno Zakonu o
  okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
  pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

PRILOG II.

 

            Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 13:

 

 1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;
 2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, Nikole Tesle 17;
 3. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 4. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22;
 5. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sisak, Rimska 28;
 6. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak A. i S. Radića 36;
 7. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
 8. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
 9. MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Školska ulica 4
 10. MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6
 11. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Popovača, Sisačka bb

 

PRILOG III

NAČIN POJEDINAČNIH ISPITIVANJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VJEROJATNO ZNAČAJNOG UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ

(Prilog III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine“, broj 3/17)

Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš su osobito:

1. Značajke strategije, plana i programa, osobito u odnosu na:

 • stupanj do kojeg strategija, plan ili program određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti, i to u odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora
 • stupanj do kojeg strategija, plan ili program utječe na druge strategije, planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji
 • pogodnost strategije, plana ili programa za uključivane pitanja zaštite okoliša osobito s ciljem promicanja održivog razvoja
 • -okolišne probleme važne za strategiju, plan i program
 • -važnost strategije, plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša (npr. strategija, plan ili program koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda).

  2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati, posebice u odnosu na:

 • -vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja
 • kumulativnu prirodu utjecaja
 • prekograničnu prirodu utjecaja
 • rizike za zdravlje ljudi ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)
 • -veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno djelovati)
 • -vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:
 • posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine
 • ekološke mreže
 • prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti
 • intenzivnog korištenja zemljišta
 • utjecaja na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na državnoj, međunarodnoj razini ili razini Zajednice.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti