GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prijam u službu u Grad Kutinu
12.3.2020. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
URED GRADONAČELNIKA

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina
Tel: 044/692-010       Fax:044/683-463
 

KLASA: 112-01/20-01/1
URBROJ: 2176/03-04/07-20-1
Kutina, 09. ožujka 2020.

 

Privremeni pročelnik Ureda gradonačelnika, na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,4/18 i 112/19)  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Grad Kutinu, Ured gradonačelnika

- vježbenika/cu  - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove višeg stručnog suradnika za protokol i odnose s javnošću.

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost) te sljedeće posebne uvjete:

 

- magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke

- bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)

-  poznavanje jednog stranog jezika

-  poznavanje rada na računalu

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uz osobno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde)
  • dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
  • osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
  • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)
  • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014 i 39/2018), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, otkaz ugovora o radu i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, otkaz ugovora o radu i sl.).

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/2002, 47/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ne otvaraj – za natječaj za vježbenika“

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

privremeni pročelnik

Robert Kolenc, spec.publ.adm.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti