GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNadmetanje za zakup građevinskog zemljišta za postavljanje informativnih svjetlećih stupova i jumbo plakata
9.3.2020. - Natječaj


Na temelju čl. 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 2/18) i  Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 7/19), Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje dana 9.3.2020.

 

N A D M E T A NJ E

za zakup građevinskog zemljišta za postavljanje informativnih svjetlećih stupova i jumbo plakata

-prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet nadmetanja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada za postavljanje svjetlećih reklamnih panoa (city light reklame) i jumbo plakata i to na sljedećim lokacijama:

 

1. lokacija-u dijelu zelene površine sjeverno od nogostupa koji se nalazi južno od parkirališta zgrade Gradske uprave Grada Kutine, a zapadno od prometnice koja vodi prema Crkvenoj ulici

2.  lokaciju-u dijelu zelene površine zapadno od prometnice, a između kućnih brojeva 30 i 32 u Kolodvorskoj ulici

 

i lokaciju u Kutini s namjerom postavljanja nosača za Jumbo plakat:

  1. lokaciju-u dijelu zelene površine koja se nalazi sjeverno od prometnice, između kućnih brojeva 7 i 11 u Nazorovoj ulici (deset metara od rubnjaka prometnice)

 

Reklamni panoi postavljaju se u svrhu isticanja promidžbeno – informativnih poruka.

Početna cijena godišnje zakupnine za svaku pojedinu lokaciju utvrđuje se u iznosu od 2.500,00 kn +PDV po svakoj lokaciji (lokacije 1 i 2), odnosno ukupno godišnje 5.000.00 kn + PDV za lokacije 1 i 2.

Početna cijena godišnje zakupnine za lokaciju pod br. 3 iznosi 3.000,00 kn +PDV godišnje.

Lokacije se ustupaju u zakup na vrijeme od 5 godina. Ponuditelj mora naznačiti lokacije za koje daje ponudu.

Zakupnik informativne stupove postavlja o svom trošku, trajno ih održava, brine o stavljanju obavijesnih sadržaja na stupove, odnosno nosače te snosi troškove solemnizacije ugovora o zakupu. Zakupodavac snosi troškove potrošnje električne energije.

Zakupnik odgovara za usklađenost promidžbeno-informativnih poruka s poslovnom etikom i zakonskim normama.

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje na račun Grada Kutine br. IBAN: HR3323400091822000008, uz poziv na broj: 22 7706-OIB, uplate jamčevinu od 1.000,00 kn sa svrhom doznake “Jamčevina za natječaj-city light” i preslik naloga o plaćanju jamčevine, dostave u ponudi.  Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine. Smatrat će se da je odabrani ponuditelj odustao od sklapanja ugovora ako ne sklopi ugovor u roku koji mu je određen natječajem ili, u slučaju da isti nije određen natječajem, u roku koji mu naknadno bude određen u pozivu za sklapanje ugovora o zakupu

  

Ponuda treba sadržavati:
-kopiju osobne iskaznice i obrtnice ili registracije tvrtke

-potvrdu Porezne uprave o urednom izvršavanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a kojom ponuditelj dokazuje da je podmirio obvezu plaćanja svih navedenih dospjelih poreznih obveza, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja i o tome dostavi dokaz)

  • ponuđeni iznos zakupnine
  • dokaz o uplati jamstva

Povjerenstvo će u tijeku pregleda i ocjene ponuda izvršiti uvid u stanje duga ponuditelja prema Gradu Kutini kod nadležnih stručnih službi. 

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA ZAKUP LOKACIJA ZA CITY LIGHTS–ne otvarati " na adresu: Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.

Rok za dostavu ponuda je 19.3.2020. (bez obzira na način dostave) i teče od dana objave obavijesti o natječaju u Večernjem listu, odnosno od 9.3.2020. Istoga dana cjeloviti tekst natječaja  objavljuje se na internetskim stranicama Grada Kutine i Oglasnoj ploči Grada Kutine.

Nepotpune ili nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Ponuđačima koji ne uspiju u nadmetanju, jamčevina se vraća bez zateznih kamata.

 

KLASA: 944-15/20-01/1

URBROJ: 2176/03-06-01/03-20-4

Grad Kutina

Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj


Službeni dio

Popis službenih obavijesti