GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna PPU Grada Kutine
2.3.2020. - E-OglasNa temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 ) i članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13 počišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Kutine 26.02.2020., donosi 

 

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine  

 

I. 

            Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine. 

            Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine. 

II.           

            Razlozi za pokretanje izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine utvrđeni su u Nacrtu Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine.

 

            U članku 3. predmetne Odluke navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Nacrta:

 

            (1)       Razlozi za izradu IDPPUG Kutine obuhvaćaju:

 1. usklađenje Plana s podacima temeljem Projekta ažuriranja pedološko-bonitetne karte grada Kutine za prostorno planiranje mjerila 1:25000 (OIKON d.o.o., prosinac 2019. godine)
 2. usklađenje Plana s podacima o klizištima temeljem Karte podložnosti na klizanje na ugroženim područjima grada Kutine M 1:5000 (Hrvatski geološki institut, prosinac 2019. godine)
 3. ažuriranje Plana u skladu s Izvješćem arheološkog terenskog pregleda (rekognosciranje) Muzeja Moslavine iz Kutine od srpnja 2019. godine
 4. usklađenje Plana s Konzervatorskom podlogom Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku
 5. izmjena obuhvata GUP-a u južnom dijelu, a vezano uz proširenje i prenamjenu dijela građevinskog područja naselja Kutina južno od autoceste A-3 u produžetku Ulice Stjepana Radića
 6. omogućavanje smještaja kogeneracijskih postrojenja, energana, građevina za gospodarenje otpadom i drugih srodnih sadržaja/postrojenja kao zasebnih građevina i/ili složenih građevina koje objedinjuju navedene sadržaje u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina
 7. reviziju parametara gradnje, osobito visine građevina, broja etaža i sl. u Industrijsko-logističkoj zoni Kutina
 8. potrebe za djelomičnom revizijom rješenja prostornog plana, a temeljem zahtjeva dostavljenih Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine i nakon provedbe legalizacije prema važećem zakonu
 9. izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana
 10. i druge potrebne izmjene u skladu s razvojnim potrebama Grada.

 

III.

 

            Nositelj izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine je Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i građenje.

            Izrađivač Plana je tvrtka Grgurević i partneri d.o.o. iz Zagreba.

 

            Osnovni ciljevi pokretanja izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine, navedeni su u članku 6. Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine  i glase:

 

„(1) Ciljevi i programska polazišta, koji se ovom Odlukom utvrđuju kao planirane ograničene, izmjene i dopune PPUG Kutine su:

 1. Tablica s popisom predloženih izmjena i dopuna plana:

  RED.BR.

  TRAŽENA IZMJENA

  k.o.

  k.č.br.

  1.

  promjena namjene

  Kutina

  1053/1

  2.

  promjena namjene

  Kutina

  1091

  3.

  promjena namjene

  Ilova

  3222

  4.

  proširenje građevinskog područja

  Zbjegovača

  252/1, 252/2, 252/3

  5.

  proširenje građevinskog područja

  Repušnica

  3053

  6.

  proširenje građevinskog područja

  Repušnica

  1059, 1063

  7.

  proširenje građevinskog područja

  Ilova

  1963/1, 1963/2, 1962/1, 1962/2

  8.

  proširenje građevinskog područja

  Repušnica

  1746/1, 1746/2, 1744/5, 1744/2

  9.

  proširenje građevinskog područja, odredbe - turizam, robinzonski kamp

  Husain

  751/1, 751/4

  10.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  391/1

  11.

  proširenje građevinskog područja

  Ilova

  3398

  12.

  proširenje građevinskog područja za sport i rekreaciju

  Stupovača

  2352

  13.

  proširenje građevinskog područja

  Selište

  4644/4

  14.

  odredbe za provođenje - ograde i živice

   

   

  15.

  kolni prilaz pošti i HZZO

  Kutina

  3681

  16.

  sklonište za životinje

  Husain

  2491/1, 2490/1, 2481/1, 2480/1

  17.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  306/1 305/2

  18.

  proširenje građevinskog područja

  Selište

  4637

  19.

  proširenje građevinskog područja

  Repušnica

  1979/1, 1984/1, 1979/2, 1977

  20.

  proširenje građevinskog područja

  Šartovac

  957/3, 969

  21.

  proširenje građevinskog područja

  Stupovača

  1456/2

  22.

  proširenje građevinskog područja

  Jamarica

  1048/3

  23.

  proširenje građevinskog područja

  Šartovac, Stupovača, Selište, Husain, Zbjegovača

  1152/1, 49/2, 50

  990/5, 990/8, 990/3

  3413

  992

  1318/6

  24.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  8919

  25.

  proširenje građevinskog područja

  Kutina

  3921/1

  26.

  obilaznica GK

  Kutina

   

  27.

  proširenje građevinskog područja

  Međurić

  920/2

  28.

  proširenje građevinskog područja

  Međurić

  921

  29.

  proširenje građevinskog područja

  Kutinica

  152, 151/2

  30.

  izmjena namjene

  Kutina, Husain

  31.

  proširenje namjene

  Kutina

  9679 - 9710/1

  32.

  proširenje građevinskog područja

  Ilova

  3270/1

   
    
 2. Druge izmjene utvrđene člankom 3. ove odluke.

(2)       Izmjene i dopune navedene u članku 3. i stavku (1) ovoga članka jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovim IDPPUG Kutine pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.“ 

IV. 

            Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se Plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

V. 

            Mišljenje da li za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine potrebno provesti postupak glavne ocjene o prihvatljivosti plana ili programa  za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštita prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) provest će se  u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

 

VI.           

            U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke.

 

VII. 

            Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

VIII. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj stranici Grada Kutine.

 

KLASA: 351-04/20-01/1
URBROJ: 2176/03-09-01/02-20-1
Kutina, 26.02.2020.

                                                                                                           Gradonačelnik 

                                                                                                       Zlatko Babić, dipl.ing.

 

 PRILOG I.

 

Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi  strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine:

 

 1. Upravni odjel za  prostorno uređenje i graditeljstvo  (u daljnjem tekstu UO), sukladno odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.
 2. UO je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima kao i tijela jedinica lokalne samouprave na čijem se području planiraju provesti ciljane izmjene i dopune, te će istima uz zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene dostaviti i Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine u kojoj su navedeni razlozi za pokretanje postupka
 3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja izmjena i dopuna
  plana na okoliš (na osnovu Prilog III Uredbe, koji su navedeni kao prilog III ove Odluke), tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela JLS i druga tijela, ovisno o obuhvatu i dugim značajkama izmjena i dopuna plana, daju mišljenja o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostavljaju nadležnom tijelu.
 4. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine mogu imati značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obavezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene. Nakon donošenja odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.
 5. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi da VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine nemaju značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
 6. O odluci iz točke 4. ili 5. nadležno tijelo informira javnosti sukladno Zakonu o
  okolišu i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
  pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

PRILOG II.

 

            Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine:

 

 1. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Sisačko-moslavačke županije, Sisak, J. bana Jelačića 6;
 2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Sisku, Sisak, Nikole Tesle 17;
 3. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 4. HRVATSKE VODE, VGO za srednju i donju Savu, Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22;
 5. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sisak, Rimska 28;
 6. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sisak A. i S. Radića 36;
 7. HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP Elektra Križ, Križ, Trg sv. Križ 7;
 8. HOPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4
 9. HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeva 12
 10. HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3
 11. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Lazinska 41
 12. MOSLAVINA d.o.o. Kutina, Školska ulica 4
 13. MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6
 14. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4
 15. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Popovača, Sisačka bb
 16. PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a
 17. JANAF d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24
 18. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SMŽ, Sisak, Ulica Antuna Cuvaja 16
 19. JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE, Jasenovac, Krapje 16
 20. GRAD SISAK, Rimska 26, Sisak
 21. OPĆINA LIPOVLJANI, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani
 22. GRAD POPOVAČA, Trg grofova Erdödyja 5, Popovača
 23. GRAD GAREŠNICA, V. Nazora 22, Garešnica
 24. OPĆINA BEREK, Berek bb, Berek
 25. GRAD NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
 26. GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik

  

PRILOG III

NAČIN POJEDINAČNIH ISPITIVANJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VJEROJATNO ZNAČAJNOG UTJECAJA STRATEGIJE, PLANA ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ

(Prilog III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine“, broj 3/17)

Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš su osobito:

1. Značajke strategije, plana i programa, osobito u odnosu na:

 • stupanj do kojeg strategija, plan ili program određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti, i to u odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora
 • stupanj do kojeg strategija, plan ili program utječe na druge strategije, planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji
 • pogodnost strategije, plana ili programa za uključivane pitanja zaštite okoliša osobito s ciljem promicanja održivog razvoja
 • -okolišne probleme važne za strategiju, plan i program
 • -važnost strategije, plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša (npr. strategija, plan ili program koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda).

  2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati, posebice u odnosu na:

 • -vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja
 • kumulativnu prirodu utjecaja
 • prekograničnu prirodu utjecaja
 • rizike za zdravlje ljudi ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)
 • -veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno djelovati)
 • -vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:
 • posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine
 • ekološke mreže
 • prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti
 • intenzivnog korištenja zemljišta
 • utjecaja na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na državnoj, međunarodnoj razini ili razini Zajednice.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti