GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiProdaja zemljišta u vlasništvu Grada Kutine
23.1.2020. - Natječaj


Na temelju Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./ („Službene novine Grada Kutine” br. 5/17, 9/18, 8/19) i Odluke Gradonačelnika Grada Kutine od 20.01.2020. godine (Klasa: 943-01/20-01/2, Urbroj: 2176/03-06-01/07-20-3) Grad Kutina objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kutine

Predmet prodaje:

- dio k.č.br. 8243/1 POD HUSAIN (ORANICA), površine cca 1230 m2, upisana u zk.ul.br. 7554 k.o. Kutina, Poslovna zona Kutina II.      

Točna površina zemljišta bit će utvrđena parcelacijom.

Početna cijena: 25,00 kn/m².

Jamčevina iznosi 10% početne cijene

Namijenjeno je izgradnji građevine proizvodne namjene, radionice, uslužno-sevisne i slične radno-intenzivne djelatnosti koje ne djeluju štetno na okoliš.

 

Pravo na podnošenje pisanih ponuda imaju trgovačka društva i fizičke osobe- vlasnici obrta ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina.

 

Ponuda za kupnju zemljišta podnosi se na obrascu, koji se, kao i pripadajuća izjava, preuzima neposredno u Gradskoj upravi Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, radnim danom u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, te na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr)

 

Ponuditelj uz ponudu treba dostaviti:

- presliku osobne iskaznice

- presliku izvatka iz sudskog/obrtnog registra

- poslovni plan investicije

- Izjavu o prihvaćanju svih odredbi Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine

- dokaz o uplaćenoj jamčevini (jamčevina se uplaćuje na račun Grada Kutine, IBAN: HR3323400091822000008, model: HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja, u opisu plaćanja navesti oznaku nekretine za koju se uplaćuje jamčevina).

 

Ponuda za kupnju zemljišta predaje se poštom ili neposredno na adresu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, sa naznakom „PONUDA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA- NE OTVARAJ”

 

Rok za dostavu ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja u Moslavačkom listu.

 

Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Grad Kutina će sklopiti predugovor o kupoprodaji. Nakon što se parcelacijom utvrdi točna površina zemljišta, sklopit će se konačni ugovor o kupoprodaji.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos kupovne cijene nekretnine. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora. Zaključak o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja u roku 15 dana od izbora. Ponuditelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

Kupac snosi troškove parcelacije, ovjere predugovora i konačnog ugovora, poreza, zemljišnoknjižne provedbe.

 

Kupac ostvaruje povoljnije uvjete plaćanja komunalne naknade i oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa pod sljedećim uvjetima:

1. Dobivanje pravomoćne lokacijske dozvole za građevinu u roku od pet mjeseci od stupanja u posjed parcele u zoni (stupanjem u posjed smatra se Zaključak Gradskog vijeća o dodjeli parcele poduzetniku).

2. Dobivanje Potvrde Glavnog projekta ili pravomoćne građevninske dozvole za građevinu,  u roku od pet mjeseci od ishođenja lokacijske dozvole.

3. Ukoliko investitor ne ispuni uvjete iz točke 1. ili 2; a bez opravdanog razloga kojeg odobrava Gradsko vijeće, gubi pravo na parcelu, te je obvezan, u roku od 30 dana, vratiti nekretninu u vlasništvo Gradu Kutini. Grad Kutina će vratiti investitoru sva sredstva kojima je plaćeno zemljište, uz zadržavanje pologa u iznosu od 10% od početne cijene.

 

Polog – jamčevina u iznosu 10% početne cijene Grad Kutina zadržava kao bespovratna sredstva, u slučaju da investitor odustane od rada u Zoni, odnosno ne ispuni odredbe Programa razvoja poslovnih zona.

 

Rok za početak izgradnje objekta je dvije godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko kupac, u roku tri godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, predmetno zemljište želi prodati, ili ako nakon isteka roka od tri godine kupac zemljište nije priveo namjeni (izgradio poslovni objekt), dužan je predmetno zemljište vratiti Gradu Kutina.

Svi navedeni i ostali uvjeti propisani su Programom razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./, te će biti dodatno uređeni ugovorom o kupoprodaji

 

Informacije na telefon: 044/692-025, 692-015

 

KLASA: 943-01/20-01/2

URBROJ: 2176/03-06-01/07-20-4

Kutina,.23.01.2020. godine

 

GRAD KUTINA

 

 

OBJAVLJENO U MOSLAVAČKOM LISTU DANA 23.01.2020. GODINESlužbeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti