GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti26. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
5.12.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/10
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 4. prosinca 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 12. prosinca 2019. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat 
 3. Izvješće Mandatnog Odbora o nastavku obnašanja dužnosti vijećnice Gradskog vijeća Grada Kutine 
 4. Prijedlog:
  1. Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu (.xls)
  2. II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  3. II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  4. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu,
  5. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu
  6. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu
  7. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2019. godinu
  8. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
  9. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu
  10. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu. 
 5. Odluka o izmijeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2020. godinu 
 6. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine 
 7. Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Kutine u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 
 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi 
 9. Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
 10. Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
 11. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine 
 12. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Kutine 
 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2019. godinu

 

Komplet materijala

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti