GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru u predmetu nabave Energetska obnova zgrade društvenog doma Repušnica - projektiranje
2.12.2019. - Jednostavna nabava


 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

GRAD KUTINA

KLASA: 404-01/19-01/42

URBROJ: 2176/03-06-02/13-19-5

U Kutini, 07.11.2019.

 

 

Na temelju čl. 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, (Službene novine Grada Kutine 3/17), naručitelj Grad Kutina donosi 

ODLUKU O ODABIRU

najpovoljnije ponude u predmetu: 

Energetska obnova zgrade društvenog doma Repušnica - projektiranje 

U ovom predmetu nabave, kao najpovoljnija ponuda, temeljem čl. 18. Pravilnika, odabire se ponuda ponuditelja IPC INŽENJERING d.o.o., Ivanec, Ulica dr. Đ. Arnolda 6, OIB: 93379380828, sa cijenom ponude od 131.250,00 kn (sa PDV-om). 

II 

Naručitelj će sklopiti ugovor o nabavi sa odabranim ponuditeljem. 

Obrazloženje 

Naručitelj Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Zlatko Babić, dipl. ing., MB: 2580535, OIB: 41888874500, proveo je postupak jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije Energetska obnova zgrade društvenog doma Repušnica sukladno Pravilniku te dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj je sukladno odredbama čl. 9. Pravilnika poslao poziv na dostavu ponuda na adrese tri gospodarska subjekta od kojih su dvoje u roku za dostavu ponuda dostavili svoje ponude: 

1. IPC INŽENJERING d.o.o., Ivanec, Ulica dr. Đ. Arnolda 6, OIB: 93379380828 sa cijenom ponude sa PDV-om od 131.250,00 kn 

2. Prongrad Biro d.o.o., Marije Radić 2, 10 000 Zagreb, OIB: 39036393587 sa cijenom ponude sa PDV-om od 153.750,00 kn 

Cijena najpovoljnije ponude veća je od procijenjene vrijednosti nabave. Sukladno članku 298. st. 1. t. 9. ZJN 2016 naručitelj nije obavezan poništiti postupak nabave, odnosno može odabrati ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti nabave ako ima ili će imati osigurana sredstva. 

Pregledom i ocjenom ponuda, a temeljem kriterija propisanih dokumentacijom za nadmetanje, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja IPC INŽENJERING d.o.o.,  sa cijenom ponude (sa PDV-om) u iznosu od 131.250,00 kuna u potpunosti sukladna traženim uvjetima pa se sukladno Pravilniku odabire za sklapanje ugovora o nabavi usluge izrade projektne dokumentacije Energetska obnova zgrade društvenog doma Repušnica.

 Gradonačelnik:

Zlatko Babić, dipl. ing.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti