GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti25. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
19.11.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/9
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 18. studenoga 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 26. studenoga 2019. godine (utorak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Zapisnik 24. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog:

  a) Odluke o Proračunu Grada Kutine za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu

  b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2020. godinu

  c) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2020. godinu

  d) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

  e) Programa korištenja sredstava prikupljenih od spomeničke rente

  f) Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu

  g) Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu

  h) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2020. godini

  i)  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. godini

  j)  Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2020. godinu

  k) Programa javnih potreba u športu za 2020. godinu

  l)  Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2020. godinu.

  m) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2020. godinu 


 4. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Kutine

 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine – Projekcija 2022.-2026. 

 6. Prijedlog odluke o produženju roka za korištenje poticaja za investitora u Poslovnoj zoni Kutina II- Limarski obrt “Antonio”

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet materijala za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti