GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave Nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgo
28.10.2019. - Jednostavna nabavaREPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
GRAD KUTINA
KLASA: 602-01/18-01/34
URBROJ: 2176/03-07-02/03-19-30
U Kutini, 21.10.2019.

Na temelju članka 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Kutine br. 3/17), dalje: Pravilnik, Grad Kutina donosi:

ODLUKU O ODABIRU 

najpovoljnije ponude u predmetu nabave:

Nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002

I

U ovom predmetu nabave, redni broj iz plana nabave: 98/19, kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 18. Pravilnika, odabire se ponuda ponuditelja JELENA d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 14, Novska, sa cijenom ponude ( sa PDV-om) u iznosu od 33.539,80 kn.

II

Grad Kutina će sklopiti ugovor o nabavi sa odabranim ponuditeljem.

Obrazloženje

Naručitelj Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, odgovorna osoba naručitelja: gradonačelnik Zlatko Babić, dipl. ing., MB: 2580535, OIB: 41888874500, proveo je postupak jednostavne nabave Nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002, sukladno Pravilniku i dokumentaciji za nadmetanje iz listopada 2019.

Pravodobno je zaprimljena jedna ponuda ponuditelja:

1. JELENA d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 14, 44330 Novska

Pregledom i ocjenom ponude, a temeljem kriterija propisanih dokumentacijom za nadmetanje utvrđeno je da je ponuda ponuditelja JELENA d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 14, 44330 Novska, sa cijenom ponude (sa PDV-om) od 33.539,80 kn u potpunosti sukladna traženim uvjetima pa se sukladno Pravilniku odabire za sklapanje ugovora o nabavi. Navedenom ponuditelju ustupa se izvršenje isporuke robe: Nastavnih, edukativnih i potrošnih materijala u sklopu projekta “Školuj se i uči – projekt socijalnog uključivanja djece i učenika Roma u odgojno-obrazovni sustav na području Grada Kutina, UP.03.2.1.04.0002

Gradonačelnik:

Zlatko Babić, dipl. ing.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti