GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti23. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
25.9.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/7
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 25. rujna 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 3. listopada 2019. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 0. Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine

 1. Aktualni sat 
 2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine 
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu (.pdf)   (.xls)
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Eko Moslavini d.o.o. za zaduženje 
 5. 2. Izmjene i dopune Plana financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2019. godinu iz sredstava naknade za razvoj 
 6. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 
 7. Prijedlog odluke o upravljanju imovinom  u vlasništvu Grada Kutine 
 8. Prijedlog odluke o 3. izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine 
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Grada Kutine 
 10. Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini 
 11. Prijedlog odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Grada Kutina

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet materijala

 

Prijedlog dopune dnevnog reda:

1. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine za 2019. godinu

a) Nagrada za životno djelo Grada Kutine

b) Godišnje nagrada Grada Kutine

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti