GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti23. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
25.9.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/7
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 25. rujna 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A 

23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 3. listopada 2019. godine (četvrtak) s početkom u 15:30 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D

 0. Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Kutine

 1. Aktualni sat 
 2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine 
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu (.pdf)   (.xls)
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Eko Moslavini d.o.o. za zaduženje 
 5. 2. Izmjene i dopune Plana financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2019. godinu iz sredstava naknade za razvoj 
 6. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama 
 7. Prijedlog odluke o upravljanju imovinom  u vlasništvu Grada Kutine 
 8. Prijedlog odluke o 3. izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine 
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na području Grada Kutine 
 10. Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini 
 11. Prijedlog odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Grada Kutina

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Komplet materijala

 

Prijedlog dopune dnevnog reda:

1. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kutine za 2019. godinu

a) Nagrada za životno djelo Grada Kutine

b) Godišnje nagrada Grada Kutine

 

Javnost rada:

Javnost rada Gradskog vijeća propisana je člankom 104. i 105. Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti