GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA INTERVJU kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini
20.9.2019. - Gradska uprava


REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu postupka

prijma na stručno osposobljavanje

 

KLASA: 112-06/19-01/9                                                                   

URBROJ:  2176/03-04/01-19-7

Kutina, 20. rujna 2019.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini objavljuje

 

POZIV NA INTERVJU

kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Gradu Kutini

 

 1. Intervju se provodi za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Kutinu, KLASA: 112-06/19-01/1, URBROJ:2176/03-04/01-19-3 od 26. kolovoza 2019. godine. a koji je objavljen na stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Kutine 27. kolovoza 2019. godine

   

 2. Povjerenstvo za provedbu postupka prijma na stručno osposobljavanje utvrdilo je da su na Javni poziv zaprimljene dvije pravodobne prijave od kojih je jedna prijava uredna te kandidat ispunjava sve uvjete propisane Javnim pozivom. O intervjuu podnositelj prijave biti će obaviješten elektroničkim putem na e-mail adresu navedenu u prijavi.

   

 3. Intervju će se održati 27. rujna 2019. godine, u zgradi gradske uprave, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, I kat, soba br. 7., s početkom u 9.00 sati.

   

         Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

         Ne postoji mogućnost naknadnog održavanja intervjua, bez obzira na razloge koji        podnositelja prijave priječe da istom pristupi u naznačeno vrijeme.  

         Ako se podnositelj prijave navedenog dana ne odazove pozivu, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu.

   

 4. Intervju će obuhvatit slijedeća područja:

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17);

2. Statut Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 4/18-pročišćeni tekst)

3. Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 5/17)       

 

5.  Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči   Grada Kutine

 

POVJERENSTVOSlužbeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti