GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJAVNI POZIV za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnovanja radnog odnosa
27.8.2019. - Gradska uprava


Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Kutine za 2019. godinu (KLASA:112-06/19-01/1, URBROJ: 2176/03-04/08-19-1 od 21. kolovoza 2019. godine), gradonačelnik Grada Kutine raspisuje


                                                                                             JAVNI POZIV
                                                        za prijam osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
                                                                              radnog odnosa u Grad Kutinu


u trajanju od 12 mjeseci, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Odsjeku za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom, za radno mjesto:

1. Viši stručni suradnik za upravljanje imovinom Grada- 1 polaznik/ica
Uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili informatičke struke
- poznavanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu

Kandidati koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
• da su bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od godine dana
• da su mlađe od 30 godina
• da ispunjavanju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

Za kandidate ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.).

Za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenoga Zakona.

Uz prijavu na Javni poziv, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu) obavezno je dostaviti slijedeću dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
- potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, provest će se intervju.

Odabrani kandidati biti će predloženi na ocjenu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a ugovor će biti sklopljeni s odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod za zapošljavanje, sukladno svojim pravilima.

Izabrani polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, ne zasniva radni odnos i ne prima naknadu za svoj rad, osim novčane pomoći koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju polaznik ima pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Grad Kutina.

Prijave s traženim prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Kutina (za stručno osposobljavanje), Trg kralja Tomislava 12, Kutina, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i Grada Kutine (www.kutina.hr).


                                                                                          REPUBLIKA HRVATSKA
                                                                                  SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                                                                                                 GRAD KUTINA
                                                                                                GRADONAČELNIK


KLASA: 112-06/19-01/1
URBROJ: 2176/03-04/08-19-3
U Kutini, 27. kolovoza 2019.
             

Službeni dio

Popis službenih obavijesti