GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu
31.7.2019. - Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada


Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2019. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 4/16, 8/16, 1/17, 7/17, 6/19) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu (KLASA: 320-21/16-01/42, URBROJ: 2176/03-06-01/08-19-597 od 25. srpnja 2019. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

                 

                                                                                      JAVNI POZIV

za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine
                                                                                  za 2019. godinu

                                                                                      

                                                                                              I.

Provedbom predmetnog Programa utvrđuje se za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpora, iznos potpore, uvjeti za ostvarivanje potpore, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora.
Navedenim Programom obuhvaćene su poticajne mjere za razvoj ratarske, stočarske, voćarsko-vinogradarske, povrtlarske, cvjećarske i ekološke proizvodnje na području Grada Kutine, te drugih grana iz nadležnosti poljoprivrede.

                                                                                              II.
Temeljem točke I. ovog Poziva potpore će se davati za slijedeće poljoprivredne djelatnosti:
1. Sukladno Uredbi 1408/2013:
- Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
- Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
- Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
- Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
- Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
- Mjera 1.6. Proizvodnja gljiva
- Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
- Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
- Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
- Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja
- Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
- Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
- Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
- Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica
2. Sukladno Uredbi 1407/2013:
- Mjera 4.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih proizvoda
- Mjera 8.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača
- Mjera 8.2. Poticanje razvoja udruga
- Mjera 9.1. Poticanje razvoja zadruga

                                                                                                      III.
Zahtjev za dodjelu potpora treba dostaviti na propisanom obrascu s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, 44320 KUTINA, u zatvorenoj kuverti, s naznakom – «POTPORA – (navesti vrstu potpore za koju se traži novčana potpora) – NE OTVARAJ»
Krajnji rok za dostavu zahtjeva je do 1. listopada 2019. godine bez obzira na način dostave.

                                                                                                      IV.
Uvjete, prava, obveze i obrazac za prijavu na potporu iz točke II. ovog Poziva podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Kutine, Odsjeku za gospodarstvo i upravljanje gradskom imovinom, Trg kralja Tomislava 12, te na portalu Grada Kutine www.kutina.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/692-028, 692-015.

                                                                                                      V.
Potpore iz točke II. ovog Poziva objavit će se u «MOSLAVAČKOM LISTU», na oglasnoj ploči Gradske uprave i Mjesnih odbora Grada Kutine i na portalu Grada Kutine www.kutina.hr, a rok za podnošenje zahtjeva je naveden u točki III. navedenog Poziva, uz obvezu podnošenja dokumentacije koje po javnom pozivu svi zainteresirani moraju priložiti.

                                                                                       REPUBLIKA HRVATSKA
                                                                            SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                                                                                              GRAD KUTINA
                                                                                          GRADONAČELNIK


Javni poziv, program i obrasce možete preuzeti na stranici.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti