GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrad Kutina: prijam u službu u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda
29.7.2019. - Natječaj


Pročelnik Upravnog odjela za financije, na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda, na radno mjesto:

 • -viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih prihoda – 1 izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost) te sljedeće posebne uvjete:

 

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje jednog stranog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Uz osobno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i drugi dokaz iz kojeg mora biti vidljivo da je kandidat radio na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje)
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
 • osobno potpisanu izjavu kandidata u izvorniku o nepostojanju zapreka iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, osobno potpisana izjava i slično)

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014 i 29/2018), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, otkaz ugovora o radu i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, otkaz ugovora o radu i sl.).

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/2002, 47/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ne otvaraj – za natječaj za višeg stručnog suradnika za razrez i naplatu javnih prihoda.“

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

Za kandidate čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.kutina.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Grada Kutine, www.kutina.hr

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                         

 

pročelnik

Ivan Crnac, struč.spec.oec.

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti