GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini.
1.7.2019. - Aktualnosti


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

KLASA: 350-02/18-01/9
URBROJ 2176/03-09-01/02-19-18
Kutina, 27.06.2019.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini (Službene novine Grada Kutine 2/19), Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za javnu raspravu (Klasa: 350-02/18-01/9, Urbroj: 2176/03-09-01/02-19-17 od 27.06.2019.), Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine

OBJAVLJUJE 
JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
gradskog groblja u Kutini 

I.

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini (u nastavku Prijedlog plana) trajat će 8 dana, od 05.07.2019. do 12.07.2019. godine, i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

II.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Grada Kutine, na adresi Trg kralja Tomislava 12 radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Prijedlog plana za javnu raspravu bit će objavljen na mrežnoj stranici Grada Kutine: www.kutina.hr.

IV.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 09.07.2019. (utorak) u 9,00 sati u prostorijama Vijećnice Grada Kutine na adresi Trg kralja Tomislava 12.

VI.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata Prijedloga plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu plana. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na Prijedlog plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave, predati/poslati poštom u pismenom obliku na adresu Grada ili dostaviti na e-mail adresu Grada: prostorno@kutina.hr najkasnije do 15.07.2019. Primjedbe i prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

                                                                Pročelnica

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti