GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini
26.6.2019. - Aktualnosti


Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), te čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), dobivenog Mišljenja o provedenom postupku od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko–moslavačke županije (Klasa: 351-03/19-05/15, Urbroj: 2176/01-08/14-19-4 od 14.06.2019. godine)  i članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13 počišćeni tekst), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Kutine, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti