GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - Krč
30.4.2019. - E-OglasREPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000001

URBROJ: 2176/03-09/01-19-0007

Kutina, 26.04.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA, Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - brza cesta od južne obilaznice do nove Industrijsko logističke zone Grada Kutine

      na novoformiranim građevnim česticama koje sadrže dijelove k.č.br. 9268/3, 9267/3, 9266/1, 9266/2, 9266/3, 9265 i 9269/5 k.o. Kutina i dijelove k.č.br. 2512, 2477/4, 2476/4, 2460/2 i 2461/2 k.o. Husain.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana07.05.2019. (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji – Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti