GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
10.4.2019. - E-Oglas


Na temelju članka 64.  stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/18, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš  (NN 3/17), te članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine br. 6/09, 3/13, 4/13 počišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Kutine 09.04.2019., donosi 

O D L U K U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini 

I. 

            Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini. 

            Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini provodi Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine. 

II.           

            Razlozi za pokretanje izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini utvrđeni su u Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini od 28.03.2019. 

            U članku 3. predmetne Odluke navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Nacrta:

 

Izradi ID DPU gradskog groblja u Kutini pristupit će se zbog:

-      potrebe rekonstrukcije i sanacije postojeće mrtvačnice s naglaskom na uređenju sanitarnog čvora za posjetitelje groblja i spremišta alata i ostalih strojeva groblja

 • izgradnje kosturnice
 • gradnje dviju nadstrešnica uz rub ceremonijalnog prostora
 • rješavanja pješačkih staza unutar groblja i novih površina za parkiranje osobnih vozila
 • planiranja uređenja prostora oko Križa
 • planiranja novih grobnih površina u skladu s izvedenim stanjem
 • djelomične izmjene i dopune odredbi za provedbu, a vezano za prije spomenute zahvate • izmjena i dopuna koje će proizaći iz zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezanih za izradu ID DPU gradskog groblja u Kutini.

   

  III.

   

              Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.

              Izrađivač Plana je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

              Osnovni ciljevi pokretanja izrade II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini, navedeni su u članku 6. Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini  i glase:

   

  Ciljevi i programska polazišta za izradu ID DPU-a su:

 •  

 

 1. Popis predloženih izmjena i dopuna plana:
  • planirati površinu za moguću rekonstrukciju i sanaciju postojeće mrtvačnice (dogradnja uz južno pročelje s ciljem osiguranja prostora za javne sanitarije i spremište grobne opreme i strojeva) zajedno s površinom za izgradnju planirane nadstrešnice uz rub ceremonijalnog trga
  • istražiti mogućnost uređenja novih grobnih polja na području obuhvata (s posebnim naglaskom na iznalaženju rješenja kod postojeće vododerine i uz rub postojeće šume na mjestu židovskog grobnog polja) te njihovo rješenje uskladiti s postojećim stanjem na terenu (naročito se to odnosi na visinske razlike)
  • planirati položaj i površinu za izgradnju kosturnice te po potrebi i novi način uređenja prostora za polaganje urni
  • istražiti mogućnosti dodatnog uređenja prostora oko glavnog križa
  • istražiti prostorne mogućnosti za uređenje novih površina za parkiranje uz Cvjetnu ulicu te povezivanja istih s ceremonijalnim trgom
  • istražiti mogućnosti za razmještaj površina za postavu kioska ili izgradnju građevina za potrebe prodaje cvijeća, svijeća i ostale grobne opreme
  • -odrediti površinu za uređenje parkovne površine na prostoru groblja sa smjernicama za njeno uređenje i održavanje
  • utvrditi uvjete za bolju odvodnju oborinskih uvjeta na području groblja.
 1. Izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana;
 2. Druge promjene koje mogu proizaći tijekom postupka izrade II. ID DPU gradskog groblja u Kutini.

IV.

 

            Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojega se Plan donosi i to redoslijedom provedbe kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke. 

V. 

            Mišljenje da li za II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini potrebno provesti postupak glavne ocjene o prihvatljivosti plana ili programa  za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštita prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) provest će se  u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene. 

VI.           

            U postupku ocjene o potrebi strateške procjene prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe koje su navedene u Prilogu II. ove Odluke. 

VII. 

            Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ( NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

VIII. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenim novinama Grada Kutine.  

 

 

 

KLASA: 350-04/19-01/1                                                                   Gradonačelnik
URBROJ: 2176/03-09-01/02-19-1
Kutina, 09.04.2019.                                                                     Zlatko Babić, dipl.ing


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti