GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti18. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
21.3.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/2
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 18. ožujka 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 28. ožujka 2019. godine (četvrtak) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Izvješće Mandatnog odbora o utvrđivanju početka mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 
 3. Izvješće o kvaliteti zraka na području Grada Kutine za 2018. godinu
 4. Izvješće o radu tvrtke Eko Moslavina za 2018. godinu
 5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Kutine za 2018. godinu
 6. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada,troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada na područjuGrada Kutine tijekom 2018. godine
 7. Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kutine,
 8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine 
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Komunalnih servisa Kutina d.o.o.
 11. Prijedlog:
  1. odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu
  2. odluke o izmjenama i dopuna Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u  kojima Grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu
 12. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kutini:
  1. Predstavljanje projekta te izmjene u odnosu na projektno rješenje izgradnje dječjeg vrtića u naselju Brunkovac
  2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju projekta uključujući promjenu lokacije te projektnog rješenja za izgradnju novog dječjeg vrtića u Kutini 
 13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o partnerstvu i Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina“
 14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodataka Sporazumu od 19.2.2014. godine u svezi financijske konsolidacije i nastavka rada trgovačkog društva MOSLAVINA PLIN d.o.o.
 15. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na povlastice iz Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine – Montažer Smola d.o.o. 
 16. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gradskog groblja u Kutini 
 17. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Vatrogasne postrojbe Grada Kutine u 2019. godini 
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg Vrtića Kutina  o proširenju djelatnosti
 19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2019. godinu

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.
Službeni dio

Popis službenih obavijesti