GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta - Baranjska ulica
21.2.2019. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000007
URBROJ: 2176/03-09-01/02-19-0007
Kutina, 20.02.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA, HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    - zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine - ulični plinovod u Baranjskoj ulici na postojećoj građevnoj čestici k.čbr. 8246/1 i 8249 k.o. Kutina (Kutina, Baranjska ulica).
  2. U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake T.D.=ZOP: 0056/2018 od srpnja 2018. godine, ovlašteni projektant Valentin Jakovljević, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2496 (VALSIL d.o.o. HR-44320 Kutina, Dubrovačka 2, OIB 77244596076).
  3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.03.2019. (ponedjeljak) u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Valentina Štefančić, dipl.ing.građ.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti