GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis - Gojlo
7.2.2019. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000041
URBROJ: 2176/03-09-02/01-19-0007
Kutina, 06.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - ulični vodovod u Ulici Gojilac u naselju Gojilo

      na katastarskoj čestici 2019 k.o. Vukovje (GOJLO, GOJILAC).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana18.02.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – na lokaciji – Grad Kutina, soba broj 11, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Danijel Husnjak, dipl.ing.građ.,v.r.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti