GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta - V. Preloga bb
6.2.2019. - E-Oglas


 

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000006
URBROJ: 2176/03-09-02/01-19-0005
Kutina, 06.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA, HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - Spojna cesta-PZK II- Ulica V.Preloga U Kutini

      na novoformiranoj građevnoj čestici 8246/1,8239,9791/2 k.o. Kutina (KUTINA  PZK II),  2001/5,2001/6 k.o. Husain (HUSAIN, V.PRELOGA).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana18.02.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Kutina, soba broj 11, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, Kutina..
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Danijel Husnjak, dipl.ing.građ.v.r.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti