GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - Stupovača
29.1.2019. - E-Oglas


 REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000002
URBROJ: 2176/03-09-01/02-19-0006
Kutina, 28.01.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10314 Križ, Trg svetog Križa 7

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - izgradnja 10(20) kV dalekovoda i JKTS 10(20)/0,4 kV "Stupovača 5-Raskršće" s niskonaponskim izlazima

   na katastarskim česticama br. 2317, 2124/1, 2158, 2316 i 1661 k.o. Stupovača (Stupovača, Selska ulica).

 2. U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake ZT-258-16-48 od rujna 2018. godine ovlašteni projektant Ante Balajić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2061 (ZIV-TICA d.o.o. HR-10000 Zagreb, Jaruščica 11, OIB 12485381173), ukupno dvije mape
 3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.02.2019. (petak) u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.
 4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Valentina Štefančić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela
 2. Mrežna stranica
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
 4. U spis, ovdje

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti