GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - Krč
29.1.2019. - E-Oglas


 

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000003
URBROJ: 2176/03-09-01/02-19-0007
Kutina, 28.01.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10314 Križ, Trg sv. Križa 7

- dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - izgradnja nove 10(20)/0,4 kV KTS "Kutina 5-Krč" s pripadajućim dalekovodom i NN izlazima i rušenje stare zidane TS "Kutina 5-Krč"
  • na katastarskim česticama br. 9821, 9458, 9340, 9317/11 i 9317/3 k.o. Kutina (Kutina, Ulica 1.svibnja).

  • U spis je priložen glavni projekt zajedničke oznake ZT-362-18-25 od rujna 2018. godine ovlašteni projektant Ante Balajić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2061 (ZIV-TICA d.o.o. HR-10000 Zagreb, Jaruščica 11, OIB 12485381173), ukupno dvije map
  • Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.02.2019. (petak) u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 8,00 do 10,00 sati.
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  • Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

  Valentina Štefančić, dipl.ing.građ.


  Službeni dio

  U Kutini

  Popis službenih obavijesti