GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti17. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
22.1.2019. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 2176/03-04/01-19-1
Kutina, 21. siječnja 2019.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine

S A Z I V A

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 29. siječnja 2019. godine (utorak) s početkom u 15:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog plana rada Gradskog vijeća Grada Kutine za 2019. godinu
 3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kutine za 2019. godinu
 4. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
 5. Prijedlog Zaključka o otpisu nenaplaćenih potraživanja
 6. Informacija o primjeni Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću - Razvojna agencija MRAV društvo s ograničenom odgovornošću
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu izbora i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima grad Kutina ima dionice ili udjele u vlasništvu
 9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina I za kč.br. 8265/2 k.o. Kutina
 10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III za k.č.br. 8365 i 8366 k.o. Kutina
 11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Kutina III za k.č.br. 8368 k.o. Kutina
 12. Prijedlog Odluke o načinu izdavanja i uredništvu „Službenih novina Grada Kutine“

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti