GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
9.1.2019. - Gradska uprava
REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000017
URBROJ: 2176/03-09/01-19-0007
Kutina, 07.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - Ulični vodovod u Ulici Zbora narodne garde naselja Banova Jaruga
na građevnoj čestici – k.č.br. 868, 861, 856, 199/2, 200, 201/6, 737, 738, 724/2 i 725/1 k.o. Banova Jaruga (Banova Jaruga, Ulica Zbora narodne garde).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.01.2019. (petak) u 09:00 sati, na lokaciji – Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
                                                      Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti