GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta - V. Preloga bb
3.1.2019. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000018
URBROJ: 2176/03-09/01-19-0007
Kutina, 03.01.2019. 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta lokacijske dozvole

Limarski obrt "Antonio", HR-44320 Kutina,

Antuna Mihanovića 128

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
    • građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine - strojna obrada metalnih profila i limova

      na novoformiranoj građevnoj čestici – k.č.br. 8237/1 k.o. Kutina (nastala od k.č.br. 8237/1 i dijela k.č.br.9791/1 k.o. Kutina) u Kutini, V.Preloga bb.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.01.2019. (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji – Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.v.r.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti