GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta
20.12.2018. - Natječaj


Temeljem Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./ („Službene novine Grada Kutine” br. 5/17, 9/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kutine od 18.12.2018. godine, Grad Kutina objavljuje

   

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

 prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje:

 1. Nekretnine u Poslovnoj zoni Kutina III, upisane u zk.ul.br. 3148, k.o. Kutina:

  - k.č.br. 8365 oranica Krč, površine 620 m2,

  - k.č.br. 8366 kuća, dvorište i oranica Krč, površine 840 m2,

  - k.č.br. 8368 oranica Krč, površine 2004 m2.

  Građevinska zemljišta su namijenjena izgradnji građevine proizvodne namjene, radionice, uslužno-sevisne i slične radno-intenzivne djelatnosti koje ne djeluju štetno na okoliš.

   

- k.č.br. 8365/2 livada Novogradiška ulica u Poslovnoj zoni Kutina I, površine 554 m2, zk.ul.br. 2347 k.o. Kutina            

Predmetno građevinsko zemljište po svom obliku nije pogodno za izgradnju, namijenjeno je za okrupnjavanje/povezivanje građevinskih čestica za širenje i potrebe postojeće poslovne djelatnosti postojećeg privatnog vlasnika susjednog zemljišta.

 

POČETNA CIJENA:  25,oo (dvadesetpet) kn/m².

 

Kupac ostvaruje povoljnije uvjete plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade  pod sljedećim uvjetima (samo za građevinska zemljišta pod točkom I):

1. Dobivanje pravomoćne lokacijske dozvole za građevinu u roku od pet mjeseci od stupanja u posjed parcele u zoni (stupanjem u posjed smatra se Zaključak Gradskog vijeća o dodjeli parcele poduzetniku).

2. Dobivanje Potvrde Glavnog projekta ili pravomoćne građevne dozvole za građevinu,  u roku od pet mjeseci od ishođenja lokacijske dozvole.

3. Ukoliko investitor ne ispuni uvjete iz točke 1. ili 2; a bez opravdanog razloga kojeg odobrava Gradsko vijeće, gubi pravo na parcelu, te je obvezan, u roku od 30 dana, vratiti nekretninu u vlasništvo Gradu Kutini. Grad Kutina će vratiti investitoru sva sredstva kojima je plaćeno zemljište, uz zadržavanje pologa u iznosu od 10% od početne cijene.

 

Polog – jamčevina u iznosu 10% početne cijene Grad Kutina zadržava kao bespovratna sredstva, u slučaju da investitor odustane od rada u Zoni, odnosno ne ispuni odredbe Programa razvoja poslovnih zona.

 

Rok za početak izgradnje objekta je dvije godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji za nekretnine pod točkom I.

Ukoliko kupac, u roku tri godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, predmetno zemljište želi prodati, ili ako nakon isteka roka od tri godine kupac zemljište nije priveo namjeni (izgradio poslovni objekt), dužan je predmetno zemljište vratiti Gradu Kutina. Svi navedeni i ostali uvjeti su propisani Programom razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. godine /Projekcija 2022.-2026./ („Službene novine Grada Kutine” br. 5/17, 9/18), te će biti dodatno uređeni ugovorom o kupoprodaji.

 

Nadmetati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje na račun Grada Kutine HR3323400091822000008, Model  HR68, poziv na broj: 7757-OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10 (deset) % početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno s preslikom rješenja o upisu u sudski/obrtni registar ili za fizičke osobe preslikom osobne iskaznice.

 

Ponuditelj u ponudi treba naznačiti ime i prezime, odnosno naziv trgovačkog društva, adresu/sjedište, OIB, oznaku zemljišta (katastarske čestice) i površinu zemljišta za koje se natječe, visinu ponuđene cijene po m2, za predmet prodaje pod I. priložiti Poslovni plan investicije, te priložiti potpisanu Izjavu o prihvaćanju svih odredbi Programa razvoja poslovnih zona Grada Kutine za razdoblje 2017.-2021. god. (obrazac Izjave preuzeti u Gradskoj upravi ili na www.kutina.hr).

 

Ponude se šalju  na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I, s naznakom PONUDA ZA KUPNJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, PZK- ne otvarati. Rok dostavljanja ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Moslavačkom listu.

Ponuda može obuhvaćati više predmeta prodaje, ali jamčevina se uplaćuje posebno za svaki predmet. Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka - neće se razmatrati.

Kriteriji za odabir ponuditelja propisani su Programom razvoja poslovnih zona, izuzev za zemljište pod točkom II. gdje je kriterij izbora najviša ponuđena cijena.

Prodavatelj pridržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Zaključak o izboru najpovoljnijih ponuda dostavit će se svim sudionicima natječaja u roku 15 dana od izbora. Ponuditelju koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

 

Informacije na tel. 044/692-025, 692-015

 

 

 

 

OBJAVLJENO U MOSLAVAČKOM LISTU DANA 20.12.2018. GODINE


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti