GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta izdavanja Građevinske dozvole - Kolodvorska 33, Kutina
18.12.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000034
URBROJ: 2176/03-09-01/02-18-0012
Kutina, 17.12.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

POLIESTERPLAST d.o.o., HR-44320 Kutina, Kolodvorska 33 - dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) mješovite namjene (stambeno poslovna), 2. skupine,

   na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 4214/1 (nastala od 4214/1, 4214/3, 4215/1 i dijelova cestica 4214/2, 4216/3) k.o. Kutina u Kutini, Kolodvorska 33.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.12.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine, prvi kat, soba broj 11.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Valentina Štefančić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

 1. Oglasna ploča upravog tijela,
 2. Mrežna stranica,
 3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
 4. U spis, ovdje.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti