GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta - Novo Brdo
5.12.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000016

URBROJ: 2176/03-09/01-18-0009

Kutina, 04.12.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - ulični vodovod u Ulici Odvojak Novo Brdo, 2. skupine,

      na katastarskim česticama broj: 895, 906, 909/3 i 876/1 katastarske općine Husain.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana18.12.2018. (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji – Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti