GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti15. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
28.11.2018. - Gradsko vijeće


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/9
URBROJ: 2176/03-04/01-18-1
Kutina, 22. studenoga 2018.

Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13, 4/13 - pročišćeni tekst, 2/18 i 4/18 – pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine 

S A Z I V A 

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 4. prosinca 2018. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina 

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći  

D N E V N I  R E D 

 1. Aktualni sat 
 2. Prijedlog:

  a) Odluke o Proračunu Grada Kutine za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu

  b) Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2019. godinu

  c) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2019. godinu

  d) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

  e) Programa korištenja sredstava prikupljenih od spomeničke rente

  f) Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

  g) Programa javnih potreba u školstvu za 2019 godinu

  h) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2019. godini

  i)  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godini

  j)  Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2019. godinu

  k) Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu

  l)  Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2019. godinu.

  m) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kutine za 2019. godinu

   

 3. Prijedlog:

  a) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita za izgradnju nogostupa i klizišta

  b) Odluke o kreditnom zaduženju Grada Kutine za refinanciranje postojećeg dugoročnog kredita za izgradnju autobusnog kolodvora, gradskog trga i nerazvrstanih cesta

   

 4. Prijedlog odluke o Gradskoj Riznice Grada Kutine

   

 5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe sa Sisačko-moslavačkom županijom

   

 6. Program društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kutine:

  a)   Prijedlog odluke o uključivanju Grada Kutine u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – POS

  b)  Prijedlog odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Kutine

   

 7. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Kutine

   

 8. Prijedlog pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutine

   

 9. Prijedlog odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade u Gradu Kutina

   

 10. Prijedlog odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i službene odore komunalnih redara

 

Predsjednik Gradskog vijeća

 Davor Kljakić, mag. ing. traff.

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti video prijenos.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti