GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrađevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (vodovodna mreža)
23.10.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000020

URBROJ: 2176/03-09-02/01-18-0014

Kutina, 19.10.2018.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupan po Hidroprojekt-ing., Draškovićeva 35/I, Zagreb, OIB:07963942338 na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 1. Dozvoljava se investitoru MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupan po Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb, OIB:07963942338:
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (vodovodna mreža), 2. skupine,

   na građevnoj čestici k.č.br.

   7828, 3048, 3121/1, 7839/6, 7959/1, 2294/1, 7965, 7963, 7964, 3141/63, 3141/54, 7960, 1890,  3091/2, 1387/4, 1387/3, 7838/2, 1791/1, 1792/3, 1792/1, 1792/2, 1794, 1795/4, 1798/4, 1799, 1803/2, 1803/1, 1803/4, 1804/9, 1805/1, 1806/1, 1807/9, 1807/8, 1807/7, 1808/3, 2375, 2382/25, 2382/7, 2381/7, 1806/3, 1805/2, 1804/5, 1807/6, 1741, 7844/1, 2928/1, 2951/3, 7911, 7927, 7918, 7914, 3052, 3051, 7921, 3053/50, 3040/2, 3008/4, 3012/3, 3008/22, 7837/1, 2982/3, 2982/1, 2984/1, 2983/1, 7912, 7940, 2987, 2996, 7829, 3608, 4409, 7834/2, 7833/1, 7787/1, 3621, 4410/2, 4408, 7834/1, 3040/1, 3041/1, 2999, 2921/11, 2381/3, 3030, 3031/2, 3032/1, 3036/1, 3036/6, 3036/3, 1387/5, 1737, 1416/1, 7842, 2441, 7787/7 , 2481/1, 7933/1, 7925, 7923, 7926, 2450/1, 2463/1, 2473, 7853,  3722/1, 3863/2, 3886/2, 4123/50, 4139/3, 4123/52, 3748/3, 7919, 3766/1, , 7830/1, 7832, 3626/1, 3627, 7831/1, 7814/2, 7847/1, 8352/2, 9798/1, 7932, 3628/2, 3789/2, 3790/2, 3786, 3784/1, 3782, 3780/2, 3777, 3769/7, 3769/6, 3754/6, 3750/4, 4123/24, 3704/1, 3704/4, 4261, 4272, 4277, 4281/1, 4282/3, 4282/2, 4287/2, 4285, 4283, 7831/3, 5380, 5238/1, 5252/2, 8403/1, 8402/1, 9837, 3626/1, 2827/1, 2827/2, 7841, 7931, 7840/3, 7951, 3839/3, 9791/4, 9791/3, 9790, 9789, 4140/1, 4140/5, 4208, 4209, 4140/6, 4191/12, 9791/1, 3976/1, 3974/3, 3969, 3966 k.o. Kutina

   2502, 2503, 2371/1, 2371/3, 2422/2, 2001/6, 2003/1, 2109/2, 2001/3, 2001/2, 2109/2 k.o. Husain

   230/2, 230/1, 4, 514, 955, 956, 969, 1059, 1064, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1134, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1102/1, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1160/1, 1167/2, 7/1, 952/1, 952/2, 957/1, 971/2, 6/2, 977, 350/1, 350/2, 957/4  k.o. Šartovac

   991, 995, 996, 1035, 2099, 2157, 2158, 2174, 2315, 2380, 1025/7, 1522/1, 1524/1, 992/2, 1456/4, 1460, 1513, 1522/6, 1524/3, 2355, 2152, 2144/1, 2115, 997/2, 997/1, 2124/1, 984/2, 979, 2248/2, 990/4, 2248/3, 2142, 1553, 1758/1 k.o. Stupovača,

   1206 k.o. Batina

   3664, 3665, 3663, 3696, 3581/1, 3161, 3244/1, 3358, 3413, 3357/1, 3754, 3276, 3001, 714, 1422/8, 1422/7, 1422/3, 1422/9, 708, 2093/2, 2094, 3053/1, 2324, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 2383, 2361, 2356, 2327/3, 2327/2, 2327/1, 2331, 2332/1, 2321/1, 2321/2, 2312, 2320, 2319, 2318, 2317/1, 2317/2, 2316/2, 2314, 2313, 2297, 2175, 2176/2, 2176/1, 2177, 2178, 2180/1, 2181, 2183/2, 2183/1, 2286/2, 2195, 2196, 2197, 2276, 2274, 2273, 2269, 2268, 2267, 2253, 2256, 2254, 2247, 2246, 1900, 1898/1, 1898/2, 1899, 2244, 1906, 1897, 1896, 1891, 1890, 1908, 1888, 1930/1, 1887, 1930/2, 1873, 1872, 1926, 1869, 1868, 1865, 1924/1, 1921/2, 1861, 1860/2, 1860/1, 1911, 1785/2, 1784, 1837/2, 1783, 1787, 1788, 1792, 1794/2, 1280/2, 1927, 1893/4 k.o. Ilova,

   22/1, 1328, 22/2, 22/4, 1329/1, 1329/2, 1339/11, 1339/9, 1339/8, 1339/7, 1339/6, 1339/5, 29, 30, 39, 41, 54, 53/3, 53/1, 55, 59/1, 1326/2, 1326/1, 1326/6, 1326/4, 1326/5, 1322, 1320/1, 1320/6, 1310/1, 1298/12, 1298/13, 1298/14, 1298/11, 1298/9, 1298/7, 1327/2, 60/1, 61, 62, 64, 66/2, 66/1, 67, 73/2, 73/1, 75/1, 215, 214, 439, 1398/5, 1298/3, 1222, 1209/4, 1209/5, 1209/1, 907 k.o. Zbjegovača

   200, 261, 12, 3/2, 1088, 1080, 1089, 308, 1090, 1091, 505, 492, 504/2 k.o. Banova Jaruga

   546, 547, 124, 319, 279, 232/2, 990, 986, 232/1, 123, 938/2, 937, 964, 963/2, 938/1 k.o. Međurić

   626, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 1624, 275, 276/2, 1044, 1090/2, 911/43, 1093/2, 911/52, 911/53, 911/54, 911/55, 911/56, 911/95, 911/57, 911/85, 911/58, 911/65, 911/66, 911/67, 911/105, 911/68, 911/69, 911/70, 911/106, 911/71, 911/72, 911/73, 911/74, 911/107, 911/108, 911/76, 911/77, 911/78, 911/79 k.o. Jamarica

   1560/36, 1560/35, 1560/34, 1560/33, 1560/32, 1560/31, 1560/30, 708, 707, 1560/20, 1560/47, 1560/19, 1560/18, 1560/17, 1560/15, 1560/14, 1560/13, 1560/12,  1560/37, 1560/9, 1560/8, 1560/7, 1560/6, 603, 607, 606/2, 608, 612, 611, 613, 629, 633, 635, 636, 644, 645/1, 694, 696/1, 696/2, 698, 3/1, 33, 34, 35, 36, 158, 159 k.o. Janja Lipa

   u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 954/2017-2, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338), a sadržava:

   1. građevinski projekt uvodna mapa oznake 954/2017-2-A od siječanja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPAA
   2. građevinski projekt vodoopskrbna mreža Grada Kutine Zapad oznake 954/2017-2-B od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -B
   3. građevinski projekt vodoopskrbna mreža Grada Kutina-Centar 2 oznake 954/2017-2-C od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -C
   4. građevinski projekt vodoopskrbna mreža Grada Kutina-Centar 1 oznake P-02/18-1 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Aleksandar Petričić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4085 (KAPROJEKT d.o.o. HR-47000 Karlovac, M. Vrhovca 3, OIB 42714818335) - MAPA -D
   5. građevinski projekt vodoopskrbna mreža Grada Kutina-Istok oznake P-02/18-2 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Aleksandar Petričić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4085 (KAPROJEKT d.o.o. HR-47000 Karlovac, M. Vrhovca 3, OIB 42714818335) - MAPA -E
   6. građevinski projekt glavni opskrbni cjevovodi i vodoopskrbna mreža naselja Brinjani, Stupovača, Šartovaci CS Brinjani-cjevovodi oznake 954/2017-2-F1 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -F1
   7. građevinski projekt glavni opskrbni cjevovodi i vodoopskrbna mreža naselja Brinjani, Stupovača, Šartovaci CS Brinjani-crpna ctanica oznake 954/2017-2-F2 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -F2
   8. strojarski projekt glavni opskrbni cjevovodi i vodoopskrbna mreža naselja Brinjani, Stupovača, Šartovaci CS Brinjani-crpna ctanica oznake 954/2017-2-F3 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Zoran Kovačev, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1228 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -F3
   9. elektrotehnički projekt glavni opskrbni cjevovodi i vodoopskrbna mreža naselja Brinjani, Stupovača, Šartovaci CS Brinjani-crpna ctanica oznake 954/2017-2-F4 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Luka Magaš, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2422 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -F4
   10. građevinski projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Ilova i Gojilo oznake 954/2017-2-G od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -G
   11. građevinski projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić i crpna stanica Tavani- cjevovodi oznake 954/2017-2-H1 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -H1
   12. građevinski projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić i crpna stanica Tavani- crpna stanica oznake 954/2017-2-H2 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -H2
   13. strojarski projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić i crpna stanica Tavani- crpna stanica oznake 954/2017-2-H3 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Zoran Kovačev, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1228 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -H3
   14. elektrotehnički projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić i crpna stanica Tavani- crpna stanica oznake 954/2017-2-H4 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Luka Magaš, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2422 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -H4
   15. građevinski projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Jamarica, Janja lipai crpna stanica Jamarica-cjevovodi oznake 954/2017-2-I1 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -I1
   16. građevinski projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Jamarica, Janja lipai crpna stanica Jamarica-crpna stanica oznake 954/2017-2-I2 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Damir Šafar, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3416 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -I2
   17. strojarski projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Jamarica, Janja lipai crpna stanica Jamarica-crpna stanica oznake 954/2017-2-I3 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Zoran Kovačev, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1228 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -I3
   18. elektrotehnički projekt glavni opskrbni cjevovodi imreža naselja Jamarica, Janja lipai crpna stanica Jamarica-crpna stanica oznake 954/2017-2-I4 od siječnja 2018.. godine, ovlašteni projektant Luka Magaš, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2422 (HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANJE d.o.o. HR-10000 Zagreb, Draškovićeva 35I, OIB 07963942338) - MAPA -I4.
 2. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
 3. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

Obrazloženje

Investitor MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupan po Hidroprojekt-ing., Draškovićeva 35/I, Zagreb, OIB:07963942338, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 30.05.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:

 • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina (vodovodna mreža), 2. skupine

na građevnoj čestici k.č.br.

7828, 3048, 3121/1, 7839/6, 7959/1, 2294/1, 7965, 7963, 7964, 3141/63, 3141/54, 7960, 1890,  3091/2, 1387/4, 1387/3, 7838/2, 1791/1, 1792/3, 1792/1, 1792/2, 1794, 1795/4, 1798/4, 1799, 1803/2, 1803/1, 1803/4, 1804/9, 1805/1, 1806/1, 1807/9, 1807/8, 1807/7, 1808/3, 2375, 2382/25, 2382/7, 2381/7, 1806/3, 1805/2, 1804/5, 1807/6, 1741, 7844/1, 2928/1, 2951/3, 7911, 7927, 7918, 7914, 3052, 3051, 7921, 3053/50, 3040/2, 3008/4, 3012/3, 3008/22, 7837/1, 2982/3, 2982/1, 2984/1, 2983/1, 7912, 7940, 2987, 2996, 7829, 3608, 4409, 7834/2, 7833/1, 7787/1, 3621, 4410/2, 4408, 7834/1, 3040/1, 3041/1, 2999, 2921/11, 2381/3, 3030, 3031/2, 3032/1, 3036/1, 3036/6, 3036/3, 1387/5, 1737, 1416/1, 7842, 2441, 7787/7 , 2481/1, 7933/1, 7925, 7923, 7926, 2450/1, 2463/1, 2473, 7853,  3722/1, 3863/2, 3886/2, 4123/50, 4139/3, 4123/52, 3748/3, 7919, 3766/1, , 7830/1, 7832, 3626/1, 3627, 7831/1, 7814/2, 7847/1, 8352/2, 9798/1, 7932, 3628/2, 3789/2, 3790/2, 3786, 3784/1, 3782, 3780/2, 3777, 3769/7, 3769/6, 3754/6, 3750/4, 4123/24, 3704/1, 3704/4, 4261, 4272, 4277, 4281/1, 4282/3, 4282/2, 4287/2, 4285, 4283, 7831/3, 5380, 5238/1, 5252/2, 8403/1, 8402/1, 9837, 3626/1, 2827/1, 2827/2, 7841, 7931, 7840/3, 7951, 3839/3, 9791/4, 9791/3, 9790, 9789, 4140/1, 4140/5, 4208, 4209, 4140/6, 4191/12, 9791/1, 3976/1, 3974/3, 3969, 3966 k.o. Kutina,

2502, 2503, 2371/1, 2371/3, 2422/2, 2001/6, 2003/1, 2109/2, 2001/3, 2001/2, 2109/2 k.o. Husain,

230/2, 230/1, 4, 514, 955, 956, 969, 1059, 1064, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1134, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1102/1, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1160/1, 1167/2, 7/1, 952/1, 952/2, 957/1, 971/2, 6/2, 977, 350/1, 350/2, 957/4 k.o. Šartovac ,

991, 995, 996, 1035, 2099, 2157, 2158, 2174, 2315, 2380, 1025/7, 1522/1, 1524/1, 992/2, 1456/4, 1460, 1513, 1522/6, 1524/3, 2355, 2152, 2144/1, 2115, 997/2, 997/1, 2124/1, 984/2, 979, 2248/2, 990/4, 2248/3, 2142, 1553, 1758/1 Stupovača,

1206 k.o. Batina,

3664, 3665, 3663, 3696, 3581/1, 3161, 3244/1, 3358, 3413, 3357/1, 3754, 3276, 3001, 714, 1422/8, 1422/7, 1422/3, 1422/9, 708, 2093/2, 2094, 3053/1, 2324, 2325/1, 2325/2, 2325/3, 2325/4, 2383, 2361, 2356, 2327/3, 2327/2, 2327/1, 2331, 2332/1, 2321/1, 2321/2, 2312, 2320, 2319, 2318, 2317/1, 2317/2, 2316/2, 2314, 2313, 2297, 2175, 2176/2, 2176/1, 2177, 2178, 2180/1, 2181, 2183/2, 2183/1, 2286/2, 2195, 2196, 2197, 2276, 2274, 2273, 2269, 2268, 2267, 2253, 2256, 2254, 2247, 2246, 1900, 1898/1, 1898/2, 1899, 2244, 1906, 1897, 1896, 1891, 1890, 1908, 1888, 1930/1, 1887, 1930/2, 1873, 1872, 1926, 1869, 1868, 1865, 1924/1, 1921/2, 1861, 1860/2, 1860/1, 1911, 1785/2, 1784, 1837/2, 1783, 1787, 1788, 1792, 1794/2, 1280/2, 1927, 1893/4  k.o Ilova,

22/1, 1328, 22/2, 22/4, 1329/1, 1329/2, 1339/11, 1339/9, 1339/8, 1339/7, 1339/6, 1339/5, 29, 30, 39, 41, 54, 53/3, 53/1, 55, 59/1, 1326/2, 1326/1, 1326/6, 1326/4, 1326/5, 1322, 1320/1, 1320/6, 1310/1, 1298/12, 1298/13, 1298/14, 1298/11, 1298/9, 1298/7, 1327/2, 60/1, 61, 62, 64, 66/2, 66/1, 67, 73/2, 73/1, 75/1, 215, 214, 439, 1398/5, 1298/3, 1222, 1209/4, 1209/5, 1209/1, 907 k.o. Zbjegovača,

200, 261, 12, 3/2, 1088, 1080, 1089, 308, 1090, 1091, 505, 492, 504/2 k.o. Banova Jaruga ,

546, 547, 124, 319, 279, 232/2, 990, 986, 232/1, 123, 938/2, 937, 964, 963/2, 938/1 k.o. Međurić,

626, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 1624, 275, 276/2, 1044, 1090/2, 911/43, 1093/2, 911/52, 911/53, 911/54, 911/55, 911/56, 911/95, 911/57, 911/85, 911/58, 911/65, 911/66, 911/67, 911/105, 911/68, 911/69, 911/70, 911/106, 911/71, 911/72, 911/73, 911/74, 911/107, 911/108, 911/76, 911/77, 911/78, 911/79 k.o. Jamarica,

1560/36, 1560/35, 1560/34, 1560/33, 1560/32, 1560/31, 1560/30, 708, 707, 1560/20, 1560/47, 1560/19, 1560/18, 1560/17, 1560/15, 1560/14, 1560/13, 1560/12,  1560/37, 1560/9, 1560/8, 1560/7, 1560/6, 603, 607, 606/2, 608, 612, 611, 613, 629, 633, 635, 636, 644, 645/1, 694, 696/1, 696/2, 698, 3/1, 33, 34, 35, 36, 158, 159 k.o. Janja Lipa

iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
 2. Priložene je slijedeće:
  • Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom, prostornim planom i drugim propisima, oznake 954/2017/2, od siječnja 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu ovlaštenom projektantu Aleksandaru Petričiću, dipl.ing.građ, broj ovlaštenja G 4085, Damir Šafar dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G3416.
  • Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom, prostornim planom i drugim propisima, oznake 954/2017/2, izdana po ovlaštenom projektantu Luka Magaš mag.ig.el.., broj ovlaštenjaE 2422.
  • Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom, prostornim planom i drugim propisima, oznake 954/2017/2, od siječnja 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Zoran Kovačev dipl.ing.stroj, broj ovlaštenjaS1228.
 3. Priložene su geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Kutina, redni broj 027/2018, izrađene od Zorana Jankovića, mag. ing. geod. GEO-KT d.o.o. ovlaštenje Geo 980:

   

  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Kutina (k.o. Kutina) projektant Ka projekt d.o.o., ovjereno od: DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina, klasa:936-03/18-02/14, urbroj: 541-12-05/2-18-6 od 24.08.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Husain (k.o. Husain) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/15, urbroj: 541-12-05/5-18-6 od 29.08.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Ilova, Gojilo (k.o. Batina) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/16, urbroj: 541-12-05/5-18-6 od 22.05.2018.

    

  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Kutina (k.o. Kutina) projektant Ka projekt d.o.o., ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,,klasa:936-03/18-02/17, urbroj: 541-12-05/5-18-6 od 22.05.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Kutina (k.o. Kutina) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/20, urbroj: 541-12-05/2-18-6 od 28.08.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Kutina (k.o. Kutina) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o., ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/21, urbroj: 541-12-05/5-18-6 od 28.08.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Ilova, Gojilo (k.o. Ilova) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/22, urbroj: 541-12-05/5-18-9 od 21.09.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Jamarica, Janja lipa ( k.o.Janja lipa) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/23, urbroj: 541-12-05/2-18-9 od 21.09.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Jamarica, Janja lipa ( k.oJamarica) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/24, urbroj: 541-12-05/5-18-9 od 21.09.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Jamarica, Janja lipa ( k.o.Banova Jaruga) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/25, urbroj: 541-12-05/2-18-6 od 28.08.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Banova Jaruga, Međurić, Zbjegovača ( k.o.Međurić) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/27, urbroj: 541-12-05/5-18-6 od 30.08.2018.
  •  

  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Banova Jaruga, Međurić, Zbjegovača ( k.o.Banova Jaruga) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/28, urbroj: 541-12-05/5-18-6 od 30.08.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Ilova, Gojilo ( k.o.Zbjegovača) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/29, urbroj: 541-12-05/2-18-11 od 21.09.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Brinjani, Stupovača,Šartovac ( k.o.Šartovac) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/52, urbroj: 541-12-05/2-18-2 od 21.09.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Banova Jaruga, Međurić, Zbjegovača ( k.o.Zbjegovača) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/53, urbroj: 541-12-05/2-18-2 od 24.08.2018.
  • Glavni opskrbni cjevovod i mreža naselja Brinjani, Stupovača,Šartovac ( k.o.Stupovača) projektant Hidroprojekt-ing projektiranje d.o.o.,ovjereno od DGU, PU za katastar Sisak, odjel za katastar nekretnina Kutina,, klasa:936-03/18-02/57, urbroj: 541-12-05/5-18-12 od 01.10.2018.
 4. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
  • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 4/071576/18.BK/1830, od 15.02.2018. godine
  • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 3004-448/18 RI-EČ, od 07.03.2018. godine
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/18-02/974, URBROJ: 376-10-18-2, od 15.02.2018. godine
  • Hrvatske autoceste d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Broj:4211-400-6657/18-ET, od 31.05.2011. godine
  • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-09/2017-8/340, URBROJ: 345-564.01/25-2017-4, od 16.02.2018. godine
  • Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Potvrda glavnog projekta, URBROJ: ZG-06-17-1278/14-IF, od 21.02.2018. godine
  • Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/17-23/3561, URBROJ: 532-04-02-04/2-18-6, od 13.02.2018. godine
  • Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Lonja-Trebež - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/18-07/0000785, URBROJ: 374-21-3-18-2, od 02.03.2018. godine
  • HŽ Infrastruktura d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, URBROJ: 111/18, od 21.05.2018. godine
  • INA-industrija nafte d.d. - Potvrda glavnog projekta, BROJ: Re: 50308575/13-02-18/0473-048/BK, od 14.02.2018. godine
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 511-10-06-03-1162/2-18.3/6, od 19.03.2018. godine
  • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Kutina - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/18-05/4518, URBROJ: 534-07-4-1-16/1-18-2, od 19.02.2018. godine
  • Moslavina d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 1372-2/2018, od 29.05.2018. godine
  • Moslavina plin d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 160/18, od 17.07.2017. godine
  • Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-01/17-04/52, URBROJ: 2176-80-31-18-4, od 09.03.2018. godine
  • Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-02/18-03/15, URBROJ: 2176/01-09-18-2, od 27.02.2018. godine
  • Grad Kutina - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-01/18-02/6, URBROJ: 2176/03-08-02/02-18-2, od 09.03.2018. godine
  • Plinacro d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, KLASA: PL-17/2576/18/BM, URBROJ: K7DM-18-4, od 15.02.2018. godine
  • Jadranski naftovod d.d., Sektor razvoja i investicija - Potvrda glavnog projekta, BROJ: 1-2.2.-120/18/so, od 26.02.2018. godine
  • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/17-08/299, URBROJ: 517-06-2-2-2-17-11, od 28.11.2017. godine
  • Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Rješenje, KLASA: UP/I-351-02/17-06/45, URBROJ: 2176/01-09-17-4, od 21.09.2017. godine.
 5. priložen je dokaz pravnog interesa
 • zahtjev za nepotpuno izvlaštenje od Moslavine d.o.o. upućene u Ured državne uprave u Sisačko-Moslavačkoj županiji, Službi za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove od 02.10.2018.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 3. uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
  • Lokacijska dozvola, KLASA:Up/I-350-05/17-01/000004, URBROJ: 2176/03-06/15-17-0013, od 24.11.2017. godine, izdana po Gradu Kutina, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, pravomoćna dana 05.sijećanja 2018.. godine..
 4. glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 5. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
 6. strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te su se na javni poziv nisu odazvale stranke

 

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 15.704,27 kuna na račun broj HR3323400091822000008 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

PROČELNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti