GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiUvid u spis predmeta - Kolodvorska ulica
9.10.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000031
URBROJ: 2176/03-09-02/01-18-0004
Kutina, 09.10.2018.

NADA ZUKANOVIĆ, KUTINA

Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

 

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
    • građenje građevine (dogradnja i nadogradnja) stambeno poslovne namjene - zatvaranje nenatkrivene terase zgrade, 2. skupine,

      na građevnoj čestici 4342 k.o. Kutina KUTINA, KOLODVORSKA UL..

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina..
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, izmjene i dopune građevinske dozvole dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.
  5. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VODITELJ ODSJEKA


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti