GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ Vladimira Vidrića - Odluka o odabiru u predmetu: Nabava tableta za učenike
31.8.2018. - Jednostavna nabava


Na temelju čl. 17. t. 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 3/17), naručitelj Osnovna škola Vladimira Vidrića donosi:

 

ODLUKU O ODABIRU

najpovoljnije ponude u predmetu:

Nabava  tableta za učenike

I

U ovom predmetu nabave, rd. br. iz plana nabave: 8.1. / 2018, kao najpovoljnija ponuda, temeljem čl. 18. Pravilnika, odabire se ponuda ponuditelja Hangar 18 d.o.o., Braće Wolf 5, 48000 Koprivnica, sa cijenom ponude (sa PDV-om) u iznosu od 187.000,00  kuna.

 

II

Osnovna škola Vladimira Vidrića će sklopiti ugovor o nabavi sa odabranim ponuditeljem.

 

Obrazloženje

Naručitelj Osnovna škola Vladimira Vidrića OIB:82027836579, odgovorna osoba naručitelja: Snježana Coha, ravnateljica., proveo je postupak jednostavne nabave za nabavu tableta za učenike, sukladno Pravilniku te dokumentaciji za nadmetanje.

Naručitelj je sukladno odredbama čl. 8. Pravilnika objavio javni poziv za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Kutine i škole dana 21.8.2018. i izmjenu i dopunu dana 23.8.2018.

Pravodobno je zaprimljena 1 (jedna) ponuda ponuditelja:

  1. Hangar 18 d.o.o., Braće Wolf 5, 48000 Koprivnica, OIB:02788751328, sa cijenom ponude sa PDV-om u iznosu od 187.000,00 kn

Pregledom i ocjenom ponuda, a temeljem kriterija propisanih dokumentacijom za nadmetanje, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Hangar 18 d.o.o., Braće Wolf 5, 48000 Koprivnica, OIB:02788751328, sa cijenom ponude sa PDV-om u iznosu od 187.000,00 kuna u potpunosti sukladna traženim uvjetima pa se sukladno Pravilniku odabire za sklapanje ugovora o nabavi. Navedenom ponuditelju ustupa se nabava tableta za učenike.

Ravnateljica:

Snježana Coha

________________________

Odluka se dostavlja sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda:

- ponuditelju  (elektronskom poštom)

- u spis predmeta, ovdje


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti