GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis predmeta - nogostup u Ulici kralja Petra Krešimira IV
17.4.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000008
URBROJ: 2176/03-09-02/01-18-0005
Kutina, 17.04.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici 3748/1, 4211/7, 4211/6, 4211/5, 4211/3 k.o. Kutina KUTINA, K.P.KREŠIMIRA.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana02.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Danijel Husnjak, dipl.ing.građ.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti