GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti



Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune DPU 11
12.4.2018. - E-Oglas


Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13 i 78/15), te čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17) i članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13 počišćeni tekst), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Kutine, donosi 

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za    I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11

 

 1. Gradonačelnik Grada Kutine donio je dana 12.01.2018. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 (KLASA: 351-04/17-01/10, URBROJ: 2176/03-06/18-18-1 od 12.01.2018.), prema kojoj je Grad Kutina proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11.

  U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11 neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš, na temelju čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš te da su predmetne izmjene i dopune prihvatljive za ekološku mrežu.

   

 2.            

  Razlozi za pokretanje izrade I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 utvrđeni su u članku 3. Odluke o izradi od 12.12.2017. („Službene novine Grada Kutine” br. 6/17):

   

 1. Izmjena karte 2a. Promet - u dijelu prometnih koridora i trasa i 2b. Telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – u dijelu položaja pojedine infrastrukturne mreže

   

 2. potrebe za djelomičnom revizijom Odredbi za provođenje
 3. izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana

  Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11 obuhvaćaju izmjenu i dopunu grafičkog i tekstualnog dijela. Izradom Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 ne mijenjaju se granice obuhvata izvornog Plana.

              Unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja 11 ne nalaze se područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13).

              Sukladno uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15) unutar obuhvata predmetnog Plana dijelom se nalazi područje ekološke mreže i to područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina.

   

           

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš, Grad Kutina zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom navedenih u Prilogu II. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

 • Mišljenje HEP-ODS d.o.o. Elektra Križ broj 4/07-589/18.BK/775 od 22.01.2018.
 • Mišljenje HOPS d.o.o. Zagreb broj 32-433/2018.SC od 29.01.2018.
 • Mišljenje Hrvatske ceste d.o.o. Klasa: 350-02/2012-1/243, Urbroj: 345-210-160-2018-13 od 02.02.2018.
 • Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80 10000 Zagreb KLASA: 612-07/18-58/27 URBROJ: 517-07-2-2-18-4 od 02.02.2018.
 • Mišljenje Sisačko moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, 44000 Sisak KLASA: 351-03/18-05/03 URBROJ: 2176/01-09-18-4 od 27. 02. 2018.
 • Mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije KLASA: 351-01/18-03/03 URBROJ: 2176-117-03-18-04 od 29.03.2018.

 

 

Sagledan je mogući utjecaj planiranih izmjena i dopuna Plana na sastavnice okoliša te su potencijalni štetni utjecaji isti ili vrlo slični kao i za postojeći Plan. Budući da se obuhvat izmjena i dopuna Plana odnosi samo na ciljane izmjene provedba Plana vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu te sukladno tome za I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11 nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine“ br 124/13 i 105/15) obuhvat I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 dijelom se nalazi se unutar područja ekološke mreže. Sagledan je moguć utjecaj planiranih I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11 na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, te je ocjenjeno da se može isključiti značajan utjecaj predmetne izmjene i dopuna na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže te su stoga I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 11 prihvatljive za ekološku mrežu.

 

                                                                                                                           V.

 

Grad Kutina je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

                                                                                                                           VI.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Kutine i na službenim mrežnim stranicama Grada Kutine.

 

 

                                                                                                                                                                                                                   GRADONAČELNIK

 

KLASA: 351-04/17-01/10                                                                                                                          Zlatko Babić, dipl.ing.
URBROJ: 2176/03-09-01/02-18-17                                                                                                           
Kutina, 11.04.2018.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti