GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
6.4.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/1-361-03/18-01/000004
URBROJ: 2176/03-09-01/02-18-0006
Kutina, 06.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta ERNA BEĆIREVIĆ , HR-44320 KUTINA, NIKOLE TESLE 14
- dostavlja se

l. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 1304/1 k.o. Kutina u Kutini Ulica Matije Gupca bb.

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji - u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Kutine.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da
ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Štefančić , dipl.ing.građ.Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti