GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole V. Preloga
15.3.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000005
URBROJ: 2176/03-09-02/01-18-0007
Kutina, 14..03.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD KUTINA , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevineinfrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije javna rasvjeta, 2. skupine,

      na katastarskim česticama 9791/2,k.o. Kutina, 2001/6 k.o. Husain,  KUTINA, V.PRELOGA.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana23.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – soba broj 11, prvi kat, Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA


Službeni dio

Popis službenih obavijesti