GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiLokacijska dozvola- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom
8.3.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000002

URBROJ: 2176/03-09/01-18-0017

Kutina, 06.03.2018.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Infraterra" d.o.o. Kutina, na temelju članka 115. stavka 1.  Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

 1. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
  • građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine.

        Uređaj za pročišćavanje sa pripadajućim građevinama nalazi se na građevnoj čestici koja sadrži dijelove katastarskih čestica br. 9144, 9145, 9146,  9147/1,  9147/2, 9147/3, 9148, 9149/1,  9149/12,  9149/13, 9150, 9152/1,  9153/1, 9154, 9155 i 9156 k.o. Kutina.

        Ispust se nalazi na katastarskim česticama br. 9152/3, 9231/2, 9359/1, 9457, 9821, 9454/3, 9454/4, 9454/5, 9820, 9817/1, 7125/10, 7125/5, 9557, 7121, 7789/2, 7646/1, 9843,7122, 7646/2 k.o. Kutina i k.č.br. 3750, 3755 i 3582 k.o. Ilova.

   Određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom i to:

 2. Sastavni dio lokacijske dozvole je idejni projekt oznake P-41-16-U od prosinca 2017. godine, ovlašteni projektant Emil Krznarić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5347 (INFRATERRA d.o.o. HR-44320 Husain, Novo Brdo 31A, OIB 02873134429) - MAPA 1 i geodetski projektoznake GP 002/2018 od 11.01.2018. godine, ovlašteni inženjer geodezije Zoran Janković, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 980 (GEO KT d.o.o. HR-44320 Kutina, Hrvatskih branitelja 62, OIB 63110348987) - MAPA 2 i posebni uvjeti javnopravnih tijela navedenih u točki II izreke.
 3. Podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenu i dopunu ove lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta, odnosno izvođenja radova namjerava na zahvatu u prostoru učiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti iz točke I. ove izreke, a da se pri tom ne mijenja njihova usklađenost s prostornim planom na temelju kojeg je ista izdana.
 1. idejni projektoznake P-41-16-U od prosinca 2017. godine, ovlašteni projektant Emil Krznarić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5347 (INFRATERRA d.o.o. HR-44320 Husain, Novo Brdo 31A, OIB 02873134429) - MAPA 1.
 2. geodetski projektoznake GP 002/2018 od 11.01.2018. godine, ovlašteni inženjer geodezije Zoran Janković, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 980 (GEO KT d.o.o. HR-44320 Kutina, Hrvatskih branitelja 62, OIB 63110348987) - MAPA 2.
  1. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:

    

   • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Kutina - Posebni uvjeti KLASA: 540-02/18-03/3601, URBROJ: 534-07-4-1-16/1-18-2 od 11.01.2018. godine,
   • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti BROJ: 511-10-06-03-185/2-18. 3/6 od 04.01.2018. godine,
   • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o, Prijenosno područje Zagreb Kupska 4 Zagreb - Posebni uvjeti BROJ: 3004-49/18.RI-ES od 09.01.2018. godine,
   • JANAF d.d. Sektor razvoja i investicija, Miramarska 24 Zagreb - Posebni uvjeti URBROJ: 1.-2.2-831/17/so, od 11.01.2018. godine,
   • MOSLAVINA PLIN d.o.o., Trg Kralja Tomislava 6 Kutina - Posebni uvjeti BROJ: 22/18 od 04.01.2018. godine,
   • HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ, Trg sv. Križa 7 Križ - Posebni uvjeti BROJ: 4/07-176/18.BK/105 od 08.01.2018. godine,
   • Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4 Zagreb - Posebni uvjeti BROJ: 4211-400-94/18/AM, od 12.01.2018. godine,
   • MOSLAVINA d.o.o., Zagrebačka 1 Kutina - Posebni uvjeti URBROJ: 170/2018. od 17.01.2018. godine,
   • INA industrija nafte d.d. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Lovinčićeva 4 Zagreb - Posebni uvjeti BROJ: RE: 50308575/29-12-17/4638-576/BK od 12.01.2018. godine,
   • Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28 Sisak - Očitovanje KLASA: 351-02/17-03/128, URBROJ: 2176/01-09-18-2 od 19.01.2018. godine,
   • Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti BROJ: DIR-07/MI-18-015/03 od 15.01.2018. godine,
   • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Nikole Tesle 17 Sisak – Mišljenje KLASA: 612-08/170-23/0130 URBROJ: 532-04-02-04/2-18-3 od 12.01.2018. godine,
   • PLINACRO d.o.o., Savska 88a Zagreb - Posebni uvjeti KLASA: PL-18/0001/18/GB, URBROJ: K/DM-18-2 od 18.01.2018. godine,
   • Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/17-02/47, URBROJ: 2176/03-06/4-18-2 od 10.01.2018. godine,
   • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9 Zagreb - Posebni uvjet, KLASA: 361-03/17-01/8760, URBROJ: 376-10-18-2 od 23.01.2018. godine,
   • Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, Jasenovac - KLASA: 612-07/18-02/3, URBROJ: 2176-144-05/01-18-2 od 22.02.2018. godine,
   • Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak, Lađarska 28c Sisak - KLASA: 340-09/2017-8/578, URBROJ: 345-564.01/254-2018-4 od 22.02.2018. godine,
   • Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22 Slavonski Brod - Posebni uvjeti KLASA: UPI 325-01/18-07/0000027, URBROJ: 374-21-3-18-2 od 12.02.2018. godine.
 1. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt  za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.

 

 1. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje, odnosno postupiti u skladu s čl. 150 stavka 1. Zakona o prostornom uređenju. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja

 za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s   odredbama Zakona o prostornom uređenju, te drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

 

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva tvrtka MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Infraterra" d.o.o. Kutina, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 24.01.2018. godine izdavanje lokacijske dozvole za:

 • građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine

na građevnoj čestici koja sadrži katastarske čestice br. 9144, 9145, 9146,  9147/1,  9147/2,  9147/3, 9148,  9149/1,  9149/12,  9149/13, 9150, 9152/1,  9153/1, 9154, 9155, 9156, 9152/3, 9231/2, 9359/1, 9457, 9821, 9454/3, 9454/4, 9454/5, 9820, 9817/1, 7125/10, 7125/5, 9557, 7121, 7789/2, 7646/1, 9843,7122, 7646/2 k.o. Kutina i katastarske čestice br. 3750, 3755, 3582 k.o. Ilova iz točke I. izreke ove dozvole.

 

 

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole.
 2. priloženo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UPI: 351-03/17-08/299 URBROJ: 517-06-2-2-2-17-11 od 28. 11. 2017. godine prema kojem za namjeravani zahvat u prostoru, vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UPI: 351-03/13-02/46 URBROJ: 517-06-2-1-2-14-20 od 16. 06. 2014. godine.) te sljedeće, dodatne mjere zaštite okoliša:

  Mjere zaštite bio-ekoloških značajki

  1. Prije izgradnje planiranog ispusta u Ilovu organizirati radni pojas što bliže postojećem kanalu Kutinice, kako bi se maksimalno umanjila potreba za uklanjanjem stabala.
  2. Prije izgradnje planiranog ispusta, planirati pristupne puteve za građevinsku mehanizaciju.

   Mjere tijekom izgradnje zahvata

 3. priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  • Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake P18-17-2-IP od siječnja 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Emilu Krznariću, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5347.
 4. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje,
 5. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 6. priložen je dokaz pravnog interesa
 1. Ograničiti radove i kretanje teške mehanizacije na uski radni pojas.

  Za namjeravani zahvat vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

 • Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda uSisku, Zemljišno-knjižni odjel Kutina, z.k.ul. 7229, 6873, 6867, 6526, 5422 i 6337 k.o. Kutina od 16. 01. 2018. godine.
 • Pravni interes utvrđen je Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
 3. uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
  • GUP Grada Kutine VII. ID "Službene novine Grada Kutine" broj 03/02., 02/03., 07/04., 07/06., 08/09., 1/10., 7/10., 02/13., 07/14. i 05/17.
  • PPUG Kutina - IV. ID "Službene novine Grada Kutine" broj 3/04., 7/06., 1/07., 7/09., 9/09., 7/11., 2/13. i 02/16.

     Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to Prostornim planom uređenja Grada Kutine i Generalnim urbanističkim planom Kutine (Zaključak o prihvaćanju „Koncepcijskog rješenja sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Kutina“ – tehničko rješenje kojim se dopunjuje važeće dokumente prostorno planske dokumentacije i primjenjuje se u postupcima izdavanja dokumenata prostornog uređenja i građenja („Službene novine grada Kutine“ br. 5/17).

 4. idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 5. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja,
 6. postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu,
 7. postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu,
 8. strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta budući da zahvat u prostoru neposredno graniči s više od 10 nekretnina. Javni poziv KLASA: UPI 350-05/18-01/000002 URBROJ: 2176/03-09/01-08-0013 od 23. 02. 2018. godine objavljen je na oglasnoj ploči Grada Kutine, na mrežnim stranicama te na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola. Javni poziv se smatra dostavljen istekom osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, dana 05. 03. 2018. godine.

    Uvid u spis predmeta omogućen je dana 06. 03. 2018. godine u 9:00 sati. Na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka o čemu je sastavljen zapisnik koji prileži spisu.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 20 000,00 kuna na račun broj HR3323400091822000008 prema tarifnom broju 50. stavak 1. točka 5. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

PROČELNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti