GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - MOSLAVINA d.o.o.
26.2.2018. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000002
URBROJ: 2176/03-09/01-18-0013
Kutina, 23.02.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MOSLAVINA d.o.o. , HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

    - građenje građevineinfrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kutina s pripadajućim ispustom, 2. skupine,

    na građevnoj čestici koja sadrži katastarske čestice br. 9144, 9145, 9146,  9147/1,  9147/2,  9147/3, 9148,  9149/1,  9149/12,  9149/13, 9150, 9152/1,  9153/1, 9154, 9155, 9156, 9152/3, 9231/2, 9359/1, 9457, 9821, 9454/3, 9454/4, 9454/5, 9820, 9817/1, 7125/10, 7125/5, 9557, 7121, 7789/2, 7646/1, 9843. k.o. Kutina i katastarske čestice br. 3755 i 3582 k.o. Ilova.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana06.03.2018. (utorak) u 09:00 sati, na lokaciji – Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba br. 11.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.

 


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti