GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
20.2.2018. - E-Oglas


Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13 i 78/15), te čl. 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17) i članka 46. Statuta Grada Kutine (“Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13 i 4/13 počišćeni tekst), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Kutine, donosi

 

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za    V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine

 I.

Gradonačelnik Grada Kutine donio je dana 30. 10. 2017. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. (ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine (KLASA: 351-04/17-01/5, URBROJ: 2176/03-06/18-17-1 od 30.10.2017.), prema kojoj je Grad Kutina proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. (ciljane)  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne V. (ciljane)  Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš, na temelju čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš te da su predmetne izmjene i dopune prihvatljive za ekološku mrežu.    

II.

Razlozi za pokretanje izrade V. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine utvrđeni su u članku 3. Odluke o izradi od 21.09.2017. („Službene novine Grada Kutine” br. 5/17):

 1. zahtjeva Hrvatskih cesta d.o.o. za usklađenje prometnih koridora u istraživanju s planom višeg reda – Prostornim planom SMŽ, koji se odnosi na dio trase od čvora Kutina (Kutinsko Selo) i postojećeg čvora Kutina na autocesti A3 do Lonjskog polja u svrhu mogućeg poprečnog povezivanja preko Lonjskog polja do D224
 2. potrebe za djelomičnom revizijom rješenja prostornog plana, a temeljem zahtjeva dostavljenih Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Kutine sukladno članku 85. ZPU-a i nakon provedbe legalizacije prema važećem zakonu i usklađenje sa Prostornim planom uređenja Sisačko-moslavačke županije;
 3. izmjene i dopune temeljem zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima vezano za planirane, ciljane izmjene i dopune Plana;ž

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine obuhvaćaju izmjenu i dopunu grafičkog i tekstualnog dijela. Izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine ne mijenjaju se granice obuhvata izvornog Plana

Unutar obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Kutine dijelom se nalaze dva područja zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), Regionalni park Moslavačka gora i Park prirode Lonjsko polje.

Sukladno uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15) unutar obuhvata predmetnog Plana dijelom nalaze se tri područja ekološke mreže i to područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina te područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000416  Lonjsko polje i HR2001216 Ilova.

III.            

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš, Grad Kutina zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom navedenih u Prilogu II. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 • Mišljenje Grada Siska, Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša KLASA: 351-03/17-01/01 URBROJ: 2176/05-07-01/4-17-2 od 06. 11. 2017. - nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: 351-03/17-05/19 URBROJ: 2176/01-09-4 od 03.11.2017. - nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš ali provedba prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu obavezna.
 • Mišljenje Grada Popovače, Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje KLASA: 350-02/17-01/03 URBROJ: 2176/16-04/2-17-2 od 07.11.2017. - nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Grada Lipika, Jedinstvenog upravnog odjela KLASA: 350-02/17-01/0002 URBROJ: 2162/02-03-04/7-17-4 od 06.11.2017. - nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje JU Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije KLASA: 350-03/17-01/02 URBROJ: 2176-117-03-17-02 od 07.11.2017. i KLASA: 350-03/17-01/02 URBROJ: 2176-117-03-18-04 od 06.02.2018. - nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb broj 4211-100-1267/17 od 06.11.2017. -  nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Plinacro d.o.o. Zagreb KLASA: PL-17/3861 URBROJ: T/IP-17-2 od 14.11.2017. - nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije KLASA: 351-01/17-01/01 URBROJ: 2176-134-17-105 od 10.11.2017. - nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje HEP-ODS d.o.o. Elektra Križ broj 4/07-9274/17.BK/13474 od 08.11.2017. -  da nema posebnih zahtjeva i uvjeta.
 • Mišljenje HOPS d.o.o. Zagreb Sektor za razvoj, investicije i izgradnju broj 32-4887/17.SC od 13.11.2017. - potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb KLASA: 350-02/14-1/248 URBROJ: 345-210-160-2017-5 od 15.11.2017. - nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb broj DIR-07/MI-12-8235/10 od 10.11.2017. – smatraju da se predmetnim Izmjenama i dopunama planira nova cesta preko Lonjskog polja čija bi trasa prolazila kroz osobito vrijedan šumski komplekskoji je dio gospodarske jedinice „kutinske nizinske šume“, a nalazi se u granicama Parka prirode Lonjsko polje. Navedeni zahvat bi znatno utjecao na stabilnost šumskog kompleksa te je potrebno izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš. U odgovoru na zahtjev Hrvatskim šumama Grad Kutina je dostavio mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da za V.(ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da su iste prihvatljive za ekološku mrežu, uz obrazloženje da je Strateška procjena utjecaja na okoliš provedena za II. ID PPSMŽ („Službeni glasnik Sisačko moslavačke županije“ br. 10/17) kojim je zahtjev Hrvatskih cesta već usvojen na razini plana višeg reda, do granice obuhvata Parka prirode. Grad Kutina ne može planirati zahvate u granicama Parka prirode za koji je  nadležan Hrvatski sabor. Hrvatske šume uredno su zaprimile odgovor Grada Kutine dana 12. 01. 2018. ali se na isti nisu očitovale, pa se smatra da su upoznati s činjeničnim stanjem i suglasni da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova broj 10455/17,1.3.1.GI od 15.11.2017. - nema zahtjeva koji bi se odnosili na potrebu izrade strateške procjene utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje JU Park prirode Lonjsko polje broj I-692/17-M-S od 23.11.2017. – smatraju da ukoliko je cesta kroz Lonjsko polje, koja nije predviđena Prostornim planom Parka prirode Lonjsko polje, potrebna za povećanje prostornog standarda Grada Kutine, potrebno je izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš. U odgovoru na zahtjev JU Park prirode Lonjsko polje Grad Kutina je dostavio mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da za V.(ciljane) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da su iste prihvatljive za ekološku mrežu, uz obrazloženje da je Strateška procjena utjecaja na okoliš provedena za II. ID PPSMŽ („Službeni glasnik Sisačko moslavačke županije“ br. 10/17) kojim je zahtjev Hrvatskih cesta već usvojen na razini plana višeg reda do granice obuhvata Parka prirode. Grad Kutina ne može planirati zahvate u granicama Parka prirode za koji je  nadležan Hrvatski sabor. JU Park prirode Lonjsko polje uredno je zaprimila odgovor Grada Kutine dana 12. 01. 2018. ali se na isti nije očitovala, pa se smatra da su upoznati s činjeničnim stanjem i suglasni da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Sisačko-moslavačke županije UO za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove EU KLASA: 350-02/17-01/83 URBROJ: 2176/01-05-17-8 od 29.11. 2017. -  nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Sisačko-moslavačke županije UO za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo KLASA 023-01/17-01/03 URBROJ: 2176/01-06-17-151 od 04.12.2017. -  nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80 10000 Zagreb KLASA: 612-07/17-58/366 URBROJ: 517-07-2-2-17-3 od 14.12.2017. - da nije potrebno izrađivati stratešku procjenu utjecaja na okoliš te da su izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu.

IV. 

Sagledan je mogući utjecaj planiranih izmjena i dopuna Plana na sastavnice okoliša te su potencijalni štetni utjecaji isti ili vrlo slični kao i za postojeći Plan. Budući da se obuhvat izmjena i dopuna Plana odnosi samo na ciljane izmjene provedba Plana vjerojatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu te sukladno tome za V. (ciljane) izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine“ br 124/13 i 105/15) obuhvat V. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine dijelom se nalazi unutar područja ekološke mreže. Sagledan je moguć utjecaj planiranih V. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, te je ocjenjeno da se može isključiti značajan utjecaj predmetne izmjene i dopuna na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže te su stoga V. (ciljane) izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutine prihvatljive za ekološku mrežu.

 

V.

 

Grad Kutina je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Grada Kutine i na službenim mrežnim stranicama Grada Kutine.

 

 

                                                                                                                                                                                                                   GRADONAČELNIK

  Zlatko Babić, dipl.ing.

KLASA: 351-04/17-01/5 

URBROJ: 2176/03-09-01/02-18-28
Kutina, 19.02.2018.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti