GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o započinjanju postupka SPUNO DPU 11
19.1.2018. - E-Oglas


Gradonačelnik Grada Kutine 12.01.2018., donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11. Donošenjem ove Odluke započmJe postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti