GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu
16.1.2018. - Društvene djelatnosti


Temeljem članka76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Zajednica sportskih udruga Grada Kutine dana 16. siječnja 2018.godine raspisuje:

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu
na području Grada Kutine za 2018. godinu

I.

U Proračunu Grada Kutine za 2018. godinu osigurat će se, između ostalog i sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Skupštine Zajednica sportskih udruga Grada Kutine.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Kutine za sufinanciranje programa u području sporta u 2018. godini iznosi 1.636.000,00 kuna, odnosno, za rad Zajednice sportskih udruga Grada Kutine 49.700,00 kn, 1.067.300,00 kuna za sportska natjecanja (sportske udruge), 18.000,00 kuna za sportske manifestacije, 100.000,00 kn donacije za energente i održavanje (nogometnim klubovima), 15.000,00 kn za potpore vrhunskim (kategoriziranim) sportašima, 5.000,00 kuna za potpore (kategoriziranim) sportašima – osoba s invaliditetom, 20.000,00 kuna za potporu u radu sportske udruge osoba s invaliditetom, 5.000,00 za  sportsku manifestaciju za Dan grada  te 356.000,00 kn za korištenje sadržaja u Športskom centru.

 

II.

Sredstva su namijenjena provedbi slijedećih programa/projekata:

  1. Sportske udruge (redovna natjecanja – klubovi)
  2. Sportske manifestacije
  3. Donacije za energente i održavanje (samo nogometni klubovi osim HNŠK Moslavina)
  4. Potpora Sportskoj udruzi osoba sa invaliditetom (nije predmet javnog poziva)
  5. Rad Zajednice sportskih udruga Grada Kutine (nije predmet javnog poziva)
  6. Potpore vrhunskim(kategoriziranim) sportašima (nije predmet javnog poziva)
  7. Potpora kategoriziranim sportašima sa invaliditetom (nije predmet javnog poziva)
  8. Sportski sadržaji (nije predmet javnog poziva)

 

III.

Na ovaj javni poziv (prema točkama iz prethodnog članka) mogu se javiti sve sportske udruge, punopravne članice Zajednice sportskih udruga Grada Kutine sa područja Grada Kutine, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana u području sporta,odnosno aktivnosti usmjerene prema razvoju i promicanju sporta,a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija i u Registar sportskih djelatnosti, koja se svojim statusom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava.

Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) ove Uredbe ili uvjetima javnog natječaja.

Na javni poziv mogu se javiti sve udruge koje ispunjavaju prethodno navedene uvjete, uz dostavu dokaza o usklađenju svojih statuta ili dokaz da je poslan zahtjev za usklađivanje statuta sa odredbama Zakona o udrugama.

 

IV.

Prijave , isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnim obrascima:

1.Obrazac opisa programa ili projekta

2.Obrazac proračuna programa ili projekta

3.Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

4.Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku.
Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se preporučeno poštom ili osobno.

Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta i dostavljeni u izvorniku, u broju primjeraka koji je propisan uvjetima natječaja. U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektroničkim putem, davatelju financijskih obvezno se dostavlja jedan tiskani potpisani i ovjereni primjerak prijave.

Obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija biti će objavljena na službenim stranicama Grada Kutine, www.kutina.hr. i na stranicama Zajednice sportskih udruga Grada Kutine

 www.kutina-sport.com.

 

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe/projekte u 2018. godini Zajednica sportskih udruga Grada Kutine sklopiti će Ugovor za sufinanciranje programa/projekta.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) u Zajednica sportskih udruga Grada Kutine, istječe 16. veljače 2018.godine.

Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa/projekta, izvršiti Povjerenstvo.

 

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

 

U Kutini, 15.01.2018.                                                                           

Predsjednik:

                                                                              Damir Korica


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti