GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
22.12.2017. - Društvene djelatnosti


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB
I CIVILNO DRUŠTVO

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina
Tel: 044/692-022       Fax:044/683-463

KLASA: 402-01/17-01/209
URBROJ: 2176/03-07/09-17-3
Kutina, 22. prosinac, 2017.

Temeljem Pravilnika o financiranju programe, projekta i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine 8/15, 01/17) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva (KLASA: 402-01/17-01/209  URBROJ: 2176/03-07/09-17-2) Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje 

 

Javni natječaj

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2018. godini koje provode organizacije civilnog društva

 

 1. Grad Kutina poziva organizacije civilnog društva (OCD-a) čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba od interesa za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Kutine za 2018. godinu.

   

 2. Predmet ovog Javnog natječaja nije financiranje programa/projekata/manifestacija udruga koje su članice Gradskog saveza kulturno umjetničkih društava Grada Kutine, Zajednice sportskih udruga Grada Kutine i Zajednice tehničke kulture te programa/projekata/manifestacija koje se održavaju u okviru Kutinskog ljeta i Kutinske zime.

   

 3. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu : Natječaju) mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Kutine sukladno Strategiji razvoja Grada Kutine 2014.-2020. i drugim planskim dokumentima Grada za sljedeća prioritetna područja.

   

   

  • Prioritetno područje 1 - kultura
  • Prioritetno područje 2 - odgoj i obrazovanje mladih
  • Prioritetno područje 3 - jačanje digniteta Domovinskog rata
  • Prioritetno područje 4 - jačanje uloge, očuvanje i unapređenje identiteta nacionalnih manjina
  • Prioritetno područje 5 – socijalna skrb i zdravstvo
  • Prioritetno područje 6 – programi/projekti/manifestacije OCD-a koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Kutinu, a nisu iskazani u prethodnim prioritetnim područjima

    

    

 4. Ukupno planirana vrijednost ovog natječaja je 545.000,00 kuna
 • Prioritetno područje 1 – kultura 70.000,00 kn
 • Prioritetno područje 2 – odgoj i obrazovanje mladih 105.000,00 kn
 • Prioritetno područje 3 – jačanje digniteta Domovinskog rata 50.000,00 kn
 • Prioritetno područje 4 – jačanje uloge, očuvanje i unapređenje identiteta nacionalnih manjina 36.000,00 kn
 • Prioritetno područje 5 – socijalna skrb i zdravstvo 264.000,00kn
 • Prioritetno područje 6 programi/projekti/manifestacije OCD-a koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Kutinu, a nisu iskazani u prethodnim prioritetnim područjima 20.000,00 kn

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 1.000, 00 kn, a najveći iznos je 40.000,00 kn.

 

(5) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekata/manifestacija u okviru ovog Natječaja je sljedeći:

 

 • Prioritetno područje 1 – kultura 11 potpora
 • Prioritetno područje 2 – odgoj i obrazovanje mladih 6 potpora
 • Prioritetno područje 3 - jačanje digniteta Domovinskog rata 7 potpora
 • Prioritetno područje 4 - jačanje uloge, očuvanje i unapređenje identiteta nacionalnih manjina 5 potpore
 • Prioritetno područje 5 – socijalna skrb i zdravstvo 12 potpora
 • Prioritetno područje 6 – programi/projekti/manifestacije OCD-a koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Grad Kutinu, a nisu iskazani u prethodnim prioritetnim područjima 4 potpora

 

 1. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta/manifestacija je 30 dana od datuma

  objave Natječaja.

      

  Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj.

   

  U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o prijemu dostave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

   

 2. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr

      (8) U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na Natječaj u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u prijemnu kancelariju gradske uprave (pisarnicu), uz napomenu: „Javni natječaj

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2018. godini koje provode organizacije civilnog društva“ – NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta“, a prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.

 

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

GRAD KUTINA

Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina

 

„Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Kutine u 2018. godini koje provode organizacije civilnog društva“– NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta“.

 

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenim ovim Natječajem te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvijete ovog Natječaja neće se razmatrati.

 

(9) Svaka organizacija civilnog društva kojoj je sjedište djelovanja na području grada Kutine prijavljuje program/projekta/manifestacije u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 12 mjeseci odnosno od 01.01. 2018. do 31.12.2018. Ista organizacija može biti partner na više programa/projekata/manifestacija.

 

Prijavu programa/projekata/manifestacija na Natječaj može podnijeti OCD ako je upisana u Registar udruga , koja je programski usmjerena na rad u navedenom pojedinom prioritetnom području, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu Udruge koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Kutina i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

Prije potpisa ugovora OCD-a će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u OCD-u i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

 

(10) Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva sredstvima proračuna Grada Kutine i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Kutine, www.kutina.hr

 

(11) Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava Grad Kutina će omogućiti pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.  Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo nadležnom za javni poziv/natječaj, u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva/natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Gradonačelnik Grada Kutine.

 

 (12) Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava  za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiro račun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

 

 (13) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: horvat@kutina.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

 

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Kutina ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

 

 

                                                                                   Upravni odjel za društvene djelatnosti,

                                                                                         socijalnu skrb i civilno društvo

 

 

 

 

 Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti