GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti5. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutine
5.12.2017. - Gradsko vijeće


Na temelju članka 71. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kutina („Službene novine Grada Kutine“ br. 9/09, 3/13 i 4/13 - pročišćeni tekst), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine,

 

 

S A Z I V A

 

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kutine za dan 12. prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 14:00 sati u gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 12, Kutina

 

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

 

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Aktualni sat

   

 2. Prijedlog:
  1. Odluke o Proračunu Grada Kutine za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu
  2. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu
  3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  4. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  5. Programa korištenja sredstava prikupljenih od spomeničke rente
  6. Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa
  7. Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu
  8. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2018. godinu
  9. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu
  10. Programa javnih potreba u kulturi Grada Kutine za 2018. godinu
  11. Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
  12. Programa javnih potreba udruga Grada Kutine za 2018. godinu

    

 3. Prijedlog Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Kutine

   

 4. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta Grada Kutine

   

 5. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 11

   

 6. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Gradu Kutini

   

 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Kutine na korištenje udrugama

   

 8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste-javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Kutine u Kutinskoj Lipi

   

 9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste-javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Kutine u Zbjegovači

   

 10. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama Grada Kutine

   

 11. a) Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2018. godine

   

  b) Izvješće o dodijeljenim potporama sukladno Programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2017. godinu

   

 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana kapitalnih investicija Eko Moslavine d.o.o. za razvoj sustava zbrinjavanja komunalnog otpada na području Grada Kutine

   

 13. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Kutine.

   

 14. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta      za Grad Kutinu    

         Predlagatelj: Gradonačelnik

   

 15. Imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Kutina

  Predlagatelj: Gradonačelnik

   

 16. Suglasnost na izmjene Statuta:
  1. OŠ Stjepana Kefelje Kutina
  2. OŠ Vladimira Vidrića Kutina
  3. OŠ Mate Lovraka Kutina
  4. OŠ Zvonimira Franka Kutina
  5. OŠ Banova Jaruga                                                                                     

 

                                                                               

    Napomena: materijali koji nedostaju bit će dostavljeni naknadno ili na sjednici                                            

                                                                                      

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                                           Davor Kljakić, mag. ing. traff.

 

 

Javnost rada:

Javnost rada gradskog vijeća propisana je člankom 104. i s 105. poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Kutine i Odlukom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kutine  kojom se zbog tehničkih mogućnosti propisuje najveći broj građana koji mogu pratiti sjednicu.

Tijekom trajanja sjednice građani će moći pratiti prijenos putem ove web stranice.Službeni dio

Popis službenih obavijesti