GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiReciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada - građevinska dozvola
1.12.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Kutina

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000039

URBROJ: 2176/03-6/17-17-0010

Kutina, 27.11.2017.

Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor EKO MOSLAVINA d.o.o. , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/I, OIB 94887300369 na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13. i 20/17.), izdaje:

 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 1. Dozvoljava se investitoru EKO MOSLAVINA d.o.o. , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/I, OIB 94887300369 građenje dijelova složene građevine - Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada:
  • građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom zgrada za osoblje, 2. skupine, 3 etapa
  • građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom plato za obradu građevnog otpada, 2. skupina, 4 etapa
  • građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom plato za privremano skladištenje zelenog otpada, 2. skupina, 5 etapa

   na građevnoj čestici 9679 k.o. Kutina, KUTINA,

   u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake TD 33/2017, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Dragica Pašović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1057 (HIDROPLAN d.o.o. HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17 A, a sadržava:

 1. arhitektonski projekt oznake TD 33/2017 od 08.2017. godine, ovlašteni projektant Danijela Blažević, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3641 (HIDROPLAN d.o.o. HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17 A, OIB 60793646418) - MAPA  1/6
 2. građevinski projekt - konstruktorski oznake TD 33/2017 od 08.2017. godine, ovlašteni projektant Dragica Pašović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1057 (HIDROPLAN d.o.o. HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17 A, OIB 60793646418) - MAPA  2/6

   

 3. građevinski projekt - Prometno manipulativne površine oznake Td 33/2017 od 08.2017. godine, ovlašteni projektant Dragica Pašović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1057 (HIDROPLAN d.o.o. HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17 A , OIB 60793646418) - MAPA  3/6
 4. građevinski projekt - Vodoopskrba i odvodnja oznake TD 33/2017 od 08.2017. godine, ovlašteni projektant Dragica Pašović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1057 (HIDROPLAN d.o.o. HR-10000 Zagreb, Horvaćanska cesta 17 A, OIB 60793646418) - MAPA  4/6
 5. strojarski projekt  Zgrada za osoblje oznake TD 2473/17  od 08.2017. godine, ovlašteni projektant Marinko Zečević, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 861 (CITARA d.o.o. HR-10000 Zagreb, Desinička 20, OIB 63075963195) - MAPA  5/6
 6. elektrotehnički projekt etape 3,4 i 5 oznake TD 74/17 (zajednička oznaka TD 33/2017) od 08.2017. godine, ovlašteni projektant Ivan Farkaš, ing.el., broj ovlaštenja E 2015 (VUKUŠIĆ PROJEKTI d.o.o. HR-10410 Velika Gorica, Marina Getaldića 5, OIB 01797430146) - MAPA  6/6.
  1. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste. Smatra se da je investitor pristupio građenju od dana prijave početka građenja. Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određenim prostornim planom u skladu sa kojim je građevinska dozvola izdana.
  2. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

    

   Obrazloženje

    

  3. Investitor EKO MOSLAVINA d.o.o., HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 10/I, OIB 94887300369, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 10.10.2017. godine izdavanje građevinske dozvole za građenje dijelova složene građevine - Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada:
 • građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom zgrada za osoblje, 2. skupine, 3 etapa
 • građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom plato za obradu građevnog otpada, 2. skupina, 4 etapa
 • građevine  gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom plato za privremano skladištenje zelenog otpada, 2. skupina, 5 etapa

 

na građevnoj čestici 9679 k.o. Kutina, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

 1. priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
 2. priložene je slijedeća izjave projektanta:
  • Izjava br.:13-B/17 od Hidroplana d.o.o. od kolovoza 2017. glavnog projektanta Dragice Pašović, dipl.ing.građ, broj ovlaštenja  G 1057 o usklađenosti glavnog projekta sa lokacijskom dozvolom ( izdanom od Grad Kutina klasa: UP/I-350-05/16-01/000006, urbroj: 2176/03-06/15-16-0014) i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen .
 3. kontrola glavnog projekta nije propisana Zakonom
 4. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
 5. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
  • Hrvatske vode Direkcija i VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Lonja-Trebež - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/17-07/0004212, URBROJ: 374-3109-1-17-2, od 14.09.2017. godine
  • Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-02/17-04/57, URBROJ: 2176/01-09-17-2, od 28.07.2017. godine
  • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, Inspektorat unutarnjih poslova - Potvrda glavnog projekta, Broj: 511-10-06-03-3139/2-17.3/7, od 01.09.2017. godine
  • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/17-02/5569, URBROJ: 376-10-17-2, od 07.09.2017. godine
  • Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/15-23/7358, URBROJ: 532-04-02-04/1-17-14, od 11.09.2017. godine
  • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Ispostava Kutina - Potvrda glavnog projekta, KLASA:540-02/17-05/4222, URBROJ: 534-07-4-1-16/1-17-2, od 01.09.2017. godine
  • Moslavina d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, , URBROJ: 3031/2017, od 08.09.2017. godine
  • Moslavina plin d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, , BROJ: 900/17, od 25.09.2017. godine
  • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Križ - Potvrda glavnog projekta, , BROJ: 4/0700101/6849/17VM, od 04.09.2017. godine.
 6. priložen je dokaz pravnog interesa
 • Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u  Kutini, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 4832 , k.o. Kutina, od 06.10.2017. godine,  
 • Ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen od strane Eko Moslavine d.o.o.sa Gradom Kutina, Trg kralja Tomislava 12, OIB 41888874500 klasa:022-05/15-01/253, ur:broj:2176/03-06/02-15-1, od 1.2.2016.

 

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 3. uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
  • Lokacijska dozvola, KLASA: 350-05/16-01/000006, URBROJ: 2176/03-06/15-16-0014, od 28.06.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje,  Grada Kutine, pravomoćna dana 14.07.2016. godine..
 4. glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 5. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
 6. građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu cestu odlagališta koja se priključuje na nerazvrstanu cestu, Ulicu Stjepana Radića
 7. građevina je priključena na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, te je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
 8. postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
 9. strankama u postupku:  Hrvatske vode , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220, OIB 28921383001 za k.č.br. 9846/3 k.o. Kutina,   Republika Hrvatska, Ministarstvo državne Imovine, HR-10000 Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, OIB 52634238587 za k.č.br. 9846/3, 9684, 9695 k.o. Kutina, Grad Kutina , HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 124 za k.č.br. 9695 i 9679 k.o. Kutina i omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta. Sve stranke u postupku uredno su zaprimile pozive za uvid u spis predmeta, o čemu postoji dokaz u spisu. Dostavljena je odluka o imenovanju klasa:325-01/17-07/0001424, ur.broj: 2176/03-6/17-17-0003, 0d 17.11.2017. Gorana Varata dipl.ing.kem.teh. kao predstavnika Hrvatskih voda. Hrvatske vode su se odazvale pozivu za očevide na terenu te su prihvatile zapisnik o provedenom očevidu dana 09.11.2017. bez primjedbi.  Ostale stranke se pozivu nisu odazvale pa se smatra da su upoznati s namjeravanim zahvatom u prostoru i s njim suglasni. Strankama koje se nisu odazvale pozivu na uvid u spis predmeta, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči Grada Kutine u trajanju od 8 dana.
 10.  dana 09.11.2017. godine proveden je očevid na terenu u svrhu utvrđivanja čineničnog stanja o čemu je sastavljen zapisnik koji je priložen u spis.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 12.000,00 KN kuna na račun broj HR3323400091822000008 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

 

 

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti