GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv na uvid u spis predmeta - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2
12.10.2017. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
GRADONAČELNIK

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000030
URBROJ: 2176/03-06/15-17-0007
Kutina, 10.10.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva
HR-44320 Kutina, Aleja Vukovar 4
- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodno industrijske djelatnosti - smanjenje emisije NOx na postrojenju DUKI-2, 2. skupine, na građevnoj čestici - k.č.br. 2371/4 k.o. Husain, prema glavnom projektu zajedničke oznake ZOP: 24-08, glavni projektant Ante Turkalj, mag.ing.mech., ovlaštenje br. S 1770.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19.10.2017. godine (četvrtak) u vremenu od 8:00 – 10:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, I. kat, soba 11.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Službeni dio

U Kutini

Popis službenih obavijesti