GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavnu rasprava u postupku izrade Prijedloga ciljanih VII. izmjena i dopuna GUP-a
16.8.2017. - Savjetovanje s javnošću - zatvoreno


Republika Hrvatska, Županija Sisačko-moslavačka, Grad Kutina, sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), Odluke o izradi ciljanih VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/16, 1/17) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga ciljanih VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine za javnu raspravu i objavi javne rasprave, Klasa: 350-02/16-01/5, Urbroj: 2176/03-06/18-17-20, od 14.08.2017., Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine objavljuje 

J A V N U   R A S P R A V U

 

u postupku izrade Prijedloga ciljanih VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine 

 

1.    Javni uvid održat će se u trajanju od 8 dana, od 24. 8. 2017. do 31. 8. 2017. godine, a bit će moguć u maloj sali Grada Kutine, prvi kat, Trg kralja Tomislava 12, radnim danom od 9 do 11 sati te na mrežnim stranicama Grada Kutine www.kutina.hr i u informacijskom sustavu odnosno na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr.  

2.    Javno izlaganje održat će se dana 30. 8. 2017. godine u Vijećnici Grada Kutine, u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, s početkom u 11,00 sati.  

3.    Ciljane VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Kutine izrađuju se temeljem Odluke o izradi ciljanih VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Kutine («Službene novine Grada Kutine», br. 6/16, 1/17), te će se u Javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji su planirani gore navedenom Odlukom. 

4.    Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u točki 5.

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga Plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. 

5.    Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnoj raspravi. Rok za dostavu pisanih prijedloga, primjedbi, zahtjeva i mišljenja na prijedlog ciljanih VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Kutine je 31. 8. 2017. na adresu:
Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina.

6.    Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 31. 8.2017. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji budu dostavljeni nakon 31. 8.2017. ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir. 

 

Klasa: 350-02/16-01/5                                                                Pročelnik:

      Urbroj: 2176/03-06/18-17-21

      Kutina, 16.08.2017.                                                            Mladen Lisak, dipl. ing. agr.

 

Prijedlog GUP-aSlužbeni dio

Popis službenih obavijesti